onsdag 30. desember 2009

Forbrenningsavgiften må fjernes

Av: Arve Kambe, stortingsrepresentant, Høyre, medlem av Finanskomiteen

Forbrenningsavgiften må fjernes

I Norge i dag opplever vi at en stadig økende andel av norsk avfall transporteres i trailere til Sverige og brukes i svenske forbrenningsanlegg. En samlet bransje i Norge er bekymret for at det ikke skal leveres nok avfall til norske anlegg, samtidig som det reduserer investeringsviljen til å bygge nye anlegg etter at deponiforbudet ble gjort gjeldende fra 1. juli 2009. Sverige har vedtatt å fjerne forbrenningsavgiften frå 1.9.2010 og dermed svekkes den norske konkurranseevnen ytterligere i et nordisk, og i økende grad, europeisk avfallsmarked hvor det blir viktig å arbeide for likeverdige konkurransevilkår.

For Høyre er det viktig å bruke skatte- og avgiftspolitikken ikke bare for å gi staten direkte inntekter, men for også å bidra til næringsutvikling, miljøvennlig atferd og å introdusere ny industri Høyre mener det er bedre med avgiftslettelser, som samtidig medfører redusert trailertrafikk på norske veger, enn at regjeringen benytter muligheten til å be Statens forurensningstilsyn vurdere eksportforbud.

Utviklingen av energigjenvinning og fjernvarmekapasitet har vært et politisk ønske over lang tid. Dette er fulgt opp av flere kommuner og flere kommuner jobber nå med regionale løsninger, og det er gjerne diskusjoner om tomtevalg, avsetning av energien og om investeringssummen og driftskostnadene gjør prosjektet liv laga.

På bakgrunn av dette har det blitt bygget en rekke anlegg for forbrenning av avfall i Norge. 11 anlegg er for tiden under bygging eller planlegging med leveranse til fjernvarme, mens tre anlegg er under bygging eller planlegging med leveranse av industridamp. Totalt er det foretatt seks til åtte milliarder kroner i private og offentlige investeringer. Myndighetene har klart ønsket og tilrettelagt for utbygging av fjernvarme. Mye av disse investeringene har derfor skjedd med statlig støtte. Av totalt 8 investerte milliarder har staten gjennom ENOVA gitt tilskudd på kr. 2 milliarder.

Da er det ironisk at forbrenningsavgiften er med på å undergrave utviklingen av norsk fjernvarmeindustri med sedvanlig rødgrønn ignorering av bedrifters behov for utnyttelse av investert kapital og menneskelig kunnskap, akkurat som i biodiesel-saken.

Når vi i tillegg vet at mange av disse anleggene bruker naturgass som suppleringskilde, og også denne har fått ny avgift i årets budsjett, så blir rammebetingelsene for dårlige.

Den særnorske forbrenningsavgiften er en vesentlig årsak til avfallslekkasjen til Sverige. Avgiften bidrar til at norske anlegg får dårligere konkurransevilkår enn det svenske anlegg har. Avgiften virker motsatt av statens store satsing på fornybar energi og fjernvarmeutbygging. Det er derfor nødvendig å fjerne avgiften for å sikre en videre vekst i fjernvarme, å oppfylle Regjeringens fornybarmål og å utnytte en viktig energiressurs.

Forbrenningsavgiften undergraver samfunnets satsning ved at norske regionale anlegg ikke får like muligheter til å konkurrere om avfallet. Ved å stemme mot Høyres forslag om å fjerne forbrenningsavgifen, bidrar regjeringen til at andre land må rydde opp i vårt eget avfall. Arbeidsplasser og teknologi flyttes ut av landet og 20- 30.000 flere trailere må rulle på norske veger.Forbrenningsavgiften, gassavgiften og biodiesel-avgiften er bare noen eksempler hvor Høyre forstår industri- og miljøpolitikken bedre enn regjeringen. Dette kombinert med vår gode skatte- og avgiftspolitikk for folk og bedrifter ville gjort at Norge hadde stått bedre rustet både i kampen mot økt arbeidsledighet og for et bedre klima.

Det er viktig å skape stabile og langsiktige rammebetingelser for at markedet skal bli intressert i å ta tunge investeringer som på sikt kan være lønnsomme og miljøriktige. For å skape interesse og få frem risikovilling kapital for store investeringer er det behov for stabilitet. Avfallsforbrenning og fjernvarme er begge deler typiske eksempler på slike investeringer, og den uklarhet som er rundt rammebetingelsene på dette området er derfor problematisk.

mandag 14. desember 2009

Følg meg på Twitter fra i kveld!

kl. 18.00 skal jeg skoleres i å bruke twitter.

Så i kveld kan de som vil starte å følge meg.

Jeg har valgt følgende kreative navn på twitter: arvekambe

Høyre er best for skipsfarten

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Botten har i flere av landets regionaviser kommet med anklager om Høyres skipsfartspolitikk, som viser at hun ikke kjenner den maritime næringens behov godt nok.

Høyres mål er en levedyktig skipsfartsnæring som både bidrar til bosettingen i distriktene og gir livsgrunnlag for bedrifter i leverandør- og utstyrsindustrien. Det viktigste er å gi skipsfarten rammebetingelser som gjør det attraktivt å være lokalisert i Norge.

For å sikre næringens konkurransedyktighet og beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi ønsker EU-medlemsskap fordi det vil være positivt for norske sjøfolk og rederier. Et vesentlig poeng som gjør at mange ikke flagger inn til Norge er den særnorske formueskatten. Høyre vil fjerne formueskatten for alle, både for pensjonister, småbedrifter og rederier. I tillegg støttet ikke Høyre regjeringens bakholdsangrep på rederiene som tok fra dem over 14 milliarder kroner over natten. Dette emnet pågår det nå to rettssaker på og har tappet rederiene for svært viktig egenkapital i de tider hele bransjen er inne i. Mange rederier er også familieeide og Høyre har foreslått å avvikle arveavgiften med virkning fra 1.1.2010.

På den annen side, har Høyre en annen nettolønnsordning enn regjeringen. Mens Venstre vil avskaffe hele ordningen, og Arbeiderpartiet kutter 3.5% i nettolønnsordningen i 2010, ønsker Høyre å sikre de nordmenn med offiserutdanning nettolønnsordning. I sum er Høyres politikk betydelig bedre for den maritime næringen. Høyre ønsker også oljeleting utenfor Lofoten som vil gi hele vår lokale leverandørindustri, inkludert rederiene, store oppdrag i utbygging, lete - og driftsfasen. I tillegg ønsker Høyre å heve avskrivningssatsene i vårt statsbudsjett for å bistå næringen og øke nyinvesteringene. Våre skipsverft langs kysten og eksportrettet industri er avhengig av en regjering som ikke fører en økonomisk politikk hvor det offentlige stikker av med alle pengene, og lar industrien betale med en økt kronekurs, økte lønninger og økt rente.

I de siste årene har man kommet et stykke på veg i den maritime politikken, men jeg er bekymret for fremtiden. Det som Botten ikke forteller leserne er at regjeringen og Arbeiderpartiet har engasjert konsulentselskapet Econ Pöyry til å vurdere nettolønnsordningen. Det vi alle vet er at når Arbeiderpartiet ber om evalueringer, så er det fordi de vil ha et faglig grunnlag for å kutte i neste omgang. Derfor blir det interessant å følge representanten Bottens ordbruk når neste års statsbudsjett legges frem.

mandag 7. desember 2009

Fra Brustad-bu på land til Solheim-bod i 100-meterssonen?

Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Før forskriften er endelig vedtatt, rapporteres det at ulike fylkesmenn praktiserer tolkninger av naust, kaier og brygger ulikt og at innstramninger allerede gjøres. I naustområder skal det ikke tillates kai eller brygge foran naustet. Fylkesmannen i Hordaland vil at vi skal slutte å bruke ordet naust og kalle det for en bod på inntil 30-40 m2.

På onsdag 9.12 må statsråden svare meg på dette spørsmålet i Stortingets spørretime:

Vil statsråden følge høringsuttalelsene fra vestlandets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning og mer lokalt selvstyre?

Jeg får to tilleggsspørsmål og skal presse på for at regjeringen gjør det enklere, ikke vanskeligere, å bo langs kysten.

mandag 30. november 2009

Hvorfor eksportere søppel?

For Høyre er det viktig å bruke skatte- og avgiftspolitikken ikke bare for å gi staten direkte inntekter, men for også å bidra til næringsutvikling, miljøvennlig atferd og å introdusere ny industri.

I Norge i dag opplever vi at en stadig økende andel av norsk avfall transporteres i trailere til Sverige og brukes i svenske forbrenningsanlegg. En samlet bransje i Norge er bekymret for at det ikke skal leveres nok avfall til norske anlegg, samtidig som det reduserer investeringsviljen til å bygge nye anlegg etter at deponiforbudet ble gjort gjeldende fra 1. juli 2009.

Høyre mener det er bedre med avgiftslettelser, som samtidig medfører redusert trailertrafikk på norske veger, enn at regjeringen benytter muligheten til å be Statens forurensningstilsyn vurdere eksportforbud.

Høyre viser til at Sverige har vedtatt å fjerne forbrenningsavgiften frå 1.9.2010 og dermed svekkes den norske konkurranseevnen ytterligere i et nordisk, og i økende grad, europeisk avfallsmarked hvor det blir viktig å arbeide for likeverdige konkurransevilkår.

Forbrenningsavgiften er med på å undergrave utviklingen av norsk fjernvarmeindustri med sedvanlig rødgrønn ignorering av bedrifters behov for utnyttelse av investert kapital og menneskelig kunnskap, akkurat som i biodiesel-saken.

Når vi i tillegg vet at mange av disse anleggene bruker naturgass som suppleringskilde, og også denne har fått ny avgift i årets budsjett, så blir rammebetingelsene for dårlige.

Utviklingen av energigjenvinning og fjernvarmekapasitet har vært et politisk ønske over lang tid. Dette er fulgt opp av flere kommuner og flere kommuner jobber nå med regionale løsninger, og det er gjerne diskusjoner om tomtevalg, avsetning av energien og om investeringssummen og driftskostnadene gjør prosjektet liv laga.

Forbrenningsavgiften undergraver samfunnets satsning ved at norske regionale anlegg ikke får like muligheter til å konkurrere om avfallet. Ved å stemme mot Høyres forslag om å fjerne forbrenningsavgifen, bidrar regjeringen til at andre land må rydde opp i vårt eget avfall, arbeidsplasser og teknologi flyttes ut av landet og 15.000 flere trailere må rulle på norske veger.

Forbrenningsavgiften, gassavgiften og biodiesel-avgiften er bare noen eksempler hvor Høyre forstår industri- og miljøpolitikken bedre enn regjeringen. Dette kombinert med vår gode skatte- og avgiftspolitikk for folk og bedrifter ville gjort at Norge hadde stått bedre rustet både i kampen mot økt arbeidsledighet og for et bedre klima.


torsdag 26. november 2009

"All makt på første rad i denne sal"

Stortingspresidenten benyttet anledningen under trontalen til å presisere at regjeringen er utgått av Stortinget.

Statsministeren sa i trontaledebatten at han håpet på et godt samarbeid med Stortinget, vel vitende om at den forrige regjeringen hans ble beskyldt for maktarroganse og svært dårlig samarbeid med Stortinget.

Etter at regjeringen la frem forslag til statsbudsjett har det derfor vært forventet at Stortinget skulle få mulighet til å forbedre budsjettet underveis, både ved at regjeringen kunne støtte gode forslag fra opposisjonen, men også bidra til at regjeringens 86 stortingsrepresentanter skulle få noe å gjøre på i Stortinget. Det har ikke skjedd i det hele tatt, og er stikk i strid med Presidentens oppfordring til landets statsminister.

Johan Sverdrups ”All makt i denne sal” er blitt til, ”All makt på første rad i denne sal.” Men de har ikke stemmerett i denne sal, en av dem har ikke engang konstitusjonelt ansvar ovenfor Stortinget og mange melder forfall til Stortingets spørretime.

I dag har vi hatt en runde hvor Lundteigen og Stoltenberg hver for seg har gitt oss et ”de-ja-vu” i forhold til den Hønsvaldske parlamentarisme fra 1961.
Parlamentarisk leder for Ap Nils Hønsvald sa den gang, (sitat fra Wikipedia):

«Det vil neppe noen gang hende at noen representant for Arbeiderpartiet stemmer for et borgerlig mistillitsforslag rettet mot sitt eget partis regjering. Hvis Arbeiderpartiet av en eller annen grunn ønsker regjeringsskifte eller endring i Regjeringens sammensetning, fremmes dette ønske på annen måte enn ved åpent mistillitsvotum i Stortinget.»

Stoltenberg har tydeligvis utviklet begrepet til ”den Stoltenbergske parlamentarisme”

tirsdag 13. oktober 2009

Innlegg i trontalen - mitt første innlegg i Stortinget

Ærede President,
Som helt ny stortingsrepresentant for Høyre, medlem i Finanskomiteen og Høyres avgiftspolitiske talsmann gleder jeg meg til å bidra med mitt i fire år.

Det vært Høyres politikk å bidra å legge forholdene til rette for etablering av norsk gassindustri. Utviklingen av bruk av gass i Norge, er en politisk ønsket utvikling.

Men så kom en rødgrønn regjering.

I statsbudsjettet er det innført CO2-avgift på gass med unntak for gass til annen bruk enn oppvarming. Avgiften skulle egentlig tre i kraft fra 1. juli 2007.

ESA har sagt at dette er konkurransevridende og regjeringen har ikke vært i stand til å skjære gjennom.

Men innføring av en CO2-avgift medfører at det den gode intensjon blir det godes fiende, fordi for mange blir det da billigere å gå tilbake til oljefyring, og færre skip vil konvertere fra tungolje til gass.
Uten avgift er gass konkurransedyktig med olje.
Av total norsk gassbruk blir ca 72 % levert til idsutri, 20 % til samferdsel (gassferjer og nye skip) , 8 % til tjenesteytende sektor. Bare ca 2 % går til oppvarming av boliger.

Derfor utgjør heller ikke gass noen stor trussel for fornybare energikilder.

Norsk gassindustri har etablert over 30 mottaksterminaler for naturgass over hele Norge I Haugesunds- og i Stavanger -regionene er det bygd ut ledningsbasert distribusjonsnett på til sammen ca. 600 km.

Det kan være tre prinsipielle utfall i behandlingen av avgiftsspørsmålet:
1. Ingen avgift på bruk av gass – dvs man går tilbake til situasjonen før avgift ble introdusert. Dette vil Høyre støtte.

2. Opprettholde avgiften på gass til oppvarming og innføre EUs minimumsavgift på annen bruk. Dette vil føre til utfordringer for ferjetrafikk, gartnerier, næringsmiddelproduksjon og den store miljøsatsningen i skipsfarten.

3. Innføre ”full” avgift på all bruk av gass, noe Høyre frykter blir resultatet dersom SV får for mye innflytelse på morgendagens statsbudsjett.

Høyre forventer at regjeringen nå rydder opp og fjerner usikkerheten for norsk gassbransje.

På sikt er det riktig med en CO2-avgift på gass, men så lenge økt bruk av gass gir redusert bruk av oljeprodukter bør rammebetingelsene for norsk gassindustri bedres og ikke forverres.

tirsdag 15. september 2009

Tusen takk for hjelpen!

En spesiell takk, selvsagt til min herlige kone Amalie som har måtte leve med en mann som ikke har kunne vært den støtten han burde være nær en teaterpremiere og en nær forestående fødsel.

En stor takk til daglig leder, Eli Sævareid og styreleder Sigurd Aase, i Trygge Barnehager (min arbeidsgiver) som har gitt meg mulighet til å drive valgkamp for fullt i 6 (!) uker! Uten dem hadde jeg ikke klart å drive så mye valgkamp.

Takk til Haugesund Høyres leder, Steinar Jansen, som har vært høyt og lavt og alltid tilstede for meg. Er deg evig takknemlig, Steinar!

Takk til 1. kandidat Bent Høie, som virkelig har gjort en jobb for å få meg inn på Tinget. Er oppriktig imponert av ham (nok en gang!) og den jobben han gjør for Rogaland og Høyre. Han har dratt lasset i hele fylket, til stor nytte for meg!

Takk til Rogaland Høyres sekretariat og fylkessekretær Harald Eide Ellingsen. Du ruler!

Takk til Peder Sjo Slettebø som sammen med sine medlemmer i Rogaland Unge Høyre gjorde et rekordbra skolevalg for Høyre i Rogaland!

Takk til Karmøy Høyre hvor jeg har deltatt på en rekke arrangementer rundt omkring i kommunen. Det samme gjelder Tysvær Høyre, Vindafjord Høyre og Sauda Høyre. Dere har alle vært med på dette laget som har gitt meg mulighet til å representere dere på Stortinget.

Takk til alle medlemmer som har stått på stand, deltatt på aktiviteter og snakket varmt om Høyres saker.

Takk til Erna Solberg. Uten din innsats i denne valgkampen, så hadde vår vekst her i regionen og Rogaland vært mindre. Du gav meg ekstra stemmer ved å være den beste statsministerkandidaten og en meget god leder for Høyre!

Takk til Ellis og Kåre i Deadfish. De laget mine råkule plakater og løpesedler som ble en enorm snakkis over hele regionen. En kjempesuksess!

Takk til alle bedrifter og foreninger, samt privatpersoner som har tatt imot meg under valgkampen og lært meg mye og gitt meg verdifull informasjon!

Takk til mamma og pappa og Amalies foreldre Åslaug og Lorentz som har stilt opp, passet Amadeus, laget mat, hentet og levert uten å kny i 6 uker!

Takk til Amadeus, som jeg elsker så høyt at intet kan beskrive det i hele verden:-) Du har heldigvis merket minst mulig til oppstusset.

Takk til politiske motstandere som har skjerpet meg i hele valgkampen!

Takk til dere som har vært aktiv på min blogg www.arvekambe.no, spesielt på min Facebook-profil, og ”Kambe på Tinget-gruppen”! Dere har gitt meg flotte og verdifulle tilbakemeldinger, på godt og vondt!

En spesiell takk til de av dere som stemte Høyre, kun for å hjelpe meg inn på Tinget. Flere har kommet til meg og sagt de skal stemme Høyre for første gang i sitt liv. Det gir dypt inntrykk på meg og jeg har fått møte mange av dere i valgkampen! Ingenting inspirerer mer enn det.

Takk til deg som stemte Høyre!

Jeg er klar og gleder meg til å representere regionen, Rogaland og Høyre på Stortinget. Takk for din tillit!

lørdag 12. september 2009

Usikker hva du skal stemme på mandag? Jeg gir deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

Litt usikker på hva du skal stemme på mandag?

Jeg vil gi deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

1. Det er viktig at regionen er godt representert på Tinget. En stemme til Høyre vil kunne sikre en ekstra representant fra denne regionen på Stortinget.

2. Jeg har lyst å være regionens mann på Tinget, ikke bare Høyres.

3. Høyre vil gi deg en ny borgerlig regjering. De andre borgerlige partiene krangler seg i mellom. Men alle vil samarbeide med Høyre. Høyre vil ha et regjeringssamarbeid med Frp. Og med KrF og V. Stem på det eneste borgerlige partiet som vil samarbeide med alle.

4. Mens de andre skriver garantier på at de ikke vil samarbeide, kan jeg og Høyre gi deg følgende garanti: Høyre vil ha ny borgerlig regjering, og det sikrer du best ved å stemme Høyre.

5. Høyre vil fjerne arveavgiften og formueskatten. Høyre foreslår at ingen som tjener under kr. 500.000,- skal betale toppskatt.

6. Høyre vil bruke lokale private klinikker for å redusere helsekøene.

7. Høyre er motstander av innskjerpinger i 100-metersonen, og synes kommuner sammen med innbyggere og hytteeiere selv kan få bestemme om det skal bygges hytter, boliger, naust og båtplasser i strandsonen. Vi bor ikke i Oslofjorden. Vi bor ved havet og fjordene.

8. Den maritime næringen trenger venner på Stortinget. Jeg er venn av denne næringen og trenger derfor din hjelp for å bistå på Stortinget.

9. Høyre vil ha raskere bygging av tunnellene over E134 Haukeli, rask bygging av Rogfast og oppgradere strekningen Etne sentrum - Kyrping på E-134.

10. Høyre vil at eventyret skal fortsette i oljenæringen. Høyre vet at leting utenfor nordlandskysten vil gi store oppdrag og sikre mange lokale arbeidsplasser.

11. Industrien har fått dårlige kår under de rødgrønne. Vi får en bedre industripolitikk for Hydro med Høyre i regjering, enn hvis Ap må samarbeide med SV og Rødt.

12. Til deg som er tidligere Høyre-velger og i dag er hos Frp, eller en skuffet Ap-velger som misliker samarbeidet med SV om industripolitikken, så ber jeg deg om å legge vekt på sakene over her. Din stemme kan avgjøre om jeg kommer inn på Tinget.

13. Det er viktig for regionen at Høyre er representert herfra på Tinget. Jeg tror at jeg kan gjøre en jobb både for næringslivet, innbyggerne og kommunene våre på Stortinget.

Vennlig hilsen

Arve Kambe
Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget i Rogaland

torsdag 10. september 2009

Hvem skal være regionens mann for Vindafjord?

Hvem skal være regionens mann på Tinget?

Av: Arve Kambe, Høyres 3. kandidat til stortingsvalget

Vindafjord er regionens største landbrukskommune, men også en svært viktig industrikommune. Bedrifter som Westcon, Ølen Betong, Omega, Berge Sag og Hatteland har vært blant regionens viktigste bedrifter og største arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Vindafjord, dersom man finner mer olje og gass.

Høyre og jeg vet at for mange lokale bedrifter i Vindafjord så rammer formueskatten og arveavgiften for hardt for et familieeide og lokaleid næringsliv. Høyre mener vi må ta vare på bedrifter med egenkapital fremfor å beskatte allerede beskattede midler. Høyre mener det er lov å lykkes og da må vi ha en mer næringsvennlig regjering med et sterkt Høyre i spissen.

Høyre ønsker å fortsette jordbruksavtalen og de årlige forhandlinger med staten, men vil prioritere heltidsbonden og legge forholdene bedre til rette for samdrift, blant annet med å myke opp avstands- og volumbegrensingene og fjerne taket på antall deltakere. Høyre vil legge til rette for at flere bønder kan klare investeringer i nybygg ved skattepolitikk, avskrivningsregler, større kvoter og å fjerne boplikten, samt gjøre det lettere å kjøpe fremfor å leie tilleggsjord ved å tillate fradeling av boligtomten på nedlagte gardsbruk.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Vindafjord. Høyre er kraftig motstandere av at Vindafjord skal få strengere vilkår i strandsonen enn de man har i dag. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

For mange av oss i denne regionen er det viktig å få realisert de to Røldals-tunnellene på E134 Haukelivegen. Høyre og jeg vil jobbe hardt for at dette kommer i gang allerede i neste stortingsperiode. Deretter må vi jobbe inn strekningen fra Etne sentrum til Kyrping som langt fra holder mål som europaveg! Høyre ønsker også å legge forholdene til rette for å bygge Rogfast så raskt som mulig.

Jeg har lyst å hjelpe Vindafjords bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Vindafjord. Å være regionens mann, betyr også å være Vindafjords mann.

onsdag 9. september 2009

Jeg er inne på TV2 måling 09.09.09!

Sjekk målingen fra TV2, der jeg nå er inne bare noen dager før valget! Dette blir jevnt, og hver stemme teller!

Link: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/rogaland-2898716.html

Hvem skal tenke på Tysvær inne på Tinget?

Av en eller annen grunn har ingen av partiene som stiller til stortingsvalget i Rogaland noen fra Tysvær med sjanse til å komme inn på Stortinget. Det synes jeg er dumt og stiller Tysvær overfor noen utfordringer.

Tysvær er regionens gasskommune. Bedrifter som Statoil Kårstø har vært en av regionens viktigste arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Tysvær, dersom man finner mer olje og gass.

De rødgrønne har kjempet mot gasskraftverket på Kårstø i fire år, heldigvis uten å lykkes. På mitt besøk hos Naturkraft for halvannen uke siden lærte jeg mer om hvilke utfordringer norske gasskraftverk og norsk industri står ovenfor. Det var Høyre som ordnet rammevilkårene slik at gasskraftverket kunne bygges.

Regjeringen har ønsket å innføre CO2-avgift på innenlandsk bruk av naturgass. Vi vet at lokale bedrifter som Karsten Bjelland, Nærgass og Gasnor er gode eksempler på firma som gir oss innbyggere gass til peisene våre, til matlaging og oppvarming. I tillegg bygges det distribusjonsnett til boligfelt, ferjer og næringsområdet. Blant annet til næringsparken på Gismarvik som i neste fireårsperiode krever et Storting som legger forholdene til rette for industribedrifter og naturgass. Høyre i regjering og meg på Stortinget fra denne regionen er derfor en god kombinasjon, for både Tysvær og regionen.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Tysvær. Høyre er kraftig motstandere av at Tysvær skal få like strenge vilkår i strandsonen som indre Oslofjord. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

Jeg har lyst å hjelpe Tysværs bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Tysvær. Tysvær har en svært dyktig ordfører i Harald Stakkestad og den gode dialogen vi to har håper jeg vi kan fortsette med, dersom jeg kommer inn på Stortinget etter mandagens valg. Å være regionens mann, betyr også å være Tysværs mann.

torsdag 3. september 2009

Nei til innstramming i 100-metersonen!

I gårsdagens formannskappsmøte fikk Høyre og jeg flertall mot Aps stemmer for følgende uttalelse til regjeringen.


Forslag til statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen – høringsuttalelse.

Alternativt forslag til vedtak:

1. Haugesund kommune er opptatt av å sikre allmennheten tilgang til strandsoner og naturområder. Flere kommuner har satset på en positiv tilrettelegging av arealer tilgjengelig for allmennheten, og Haugesund kommune mener dette er en bedre måte å legge til rette for økt bruk av strandsonen en det som det legges opp til i høringsutkastet. Det vises i denne forbindelse til den bevisste politikken Haugesund kommune i en årrekke har ført for å sikre allmennheten tilgang til kystsonen gjennom regulering og anlegging av kyststier og havnepromenade, samt det løftet kommunen i disse dager gjennomfører med sikringen av Vibrandsøy.

2. Som punkt 1 i innstillingen fra Planutvalget.

3. Som punkt 2 i innstillingen fra Planutvalget.

4. Haugesund kommune viser til de svært negative konsekvensene høringsforslaget vil ha for utviklingen av øysamfunnet Røvær i Haugesund kommune. Dette er et samfunn som krever fleksibilitet og lokal tilpasning dersom man skal kunne stimulere en fortsatt positiv utvikling. Røvær har helt andre utfordringer enn den eller svært kompakte bykommunen Haugesund.

5. Eksisterende virksomhet i strandsonen må få langsiktige og påregnelige rammevilkår, og gis mulighet for vekst og omforming, samt drives videre på en fornuftig og bærekraftig måte.

6. Haugesund kommune mener at både den regionale statsforvaltningen ved Fylkesmannen og fylkeskommunen tillegges altfor stor makt gjennom det foreliggende høringsutkastet. Det må være et grunnleggende prinsipp både i lov og forskrift at lokale demokratiske avgjørelser i minst mulig grad skal kunne overprøves av embetsverket, bortsett fra i saker som går på lovlighetskontroll.

7. Haugesund kommune mener forskriften fratar kommunene selvbestemmelse og gjør det vanskeligere for innbyggerne å skille ut tomter, rehabilitere eiendommer og utendørsanlegg samt å tillate ny aktivitet innenfor 100-metersonen.

Arve Kambe, Høyres gruppeleder

mandag 24. august 2009

Hydro og K6 - hva virker?

Arve Kambe - Rogaland Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget

Stor ståhei for ingenting!

I disse lokale Shakespeare-tider synes jeg dette stykket er en passende beskrivelse på regjeringens pressekonferanse om industrikraftregime. De rødgrønne har gjennom fire år holdt hele regionen for narr gjennom sine løgner om billig kraft til industrien. Stor var derfor nysgjerrigheten da jeg leste gjennom regjeringens plan.

  • Ville regjeringen denne gangen støtte Høyres forslag om 60 eller minimum 30 års leieavtale for kraften? Neida. Intet nytt om det.
  • Ville regjeringen støtte Høyres forslag om utsatt hjemfall for Hydros kraftverk i Røldal og Suldal, slik at man fikk billig og stabil kraft? Neida. Intet nytt om det heller.
  • Hadde regjeringen fått EU med på like konkurransebetingelser for kraftindustrien, slik at den slapp å flytte miljøvennlig produksjon til den tredje verden? Niks.
  • Hadde regjeringen tenkt å lage en utredning om et større CO2-rør, slik at regionen kan få bygget storskala industri med miljøvennlig CO2-fangst, slik Høyre har tatt til orde for? Ikke ett ord om det heller.
  • Hadde Norsk Hydro og Elkem så store økonomiske problemer at det trengte statlige garantier for kjøp av kraft? Absolutt ikke. Men det var det de fikk.

Og så sa de rødgrønne at nå var det bare å invitere til byggestart på ny K6 på Hydro Karmøy. Både ledelsen på Karmøy og Søral sa at det var jo ikke dette de hadde bedt om? Finanskrisen er dessuten heller ikke over, og etterspørselen må fortsatt ta seg godt og stabilt opp.

Kanskje det er slik det går, når man i innspurten av en valgkamp skal prøve å lokke industrien til seg en gang til, at man rett og slett ikke har tid til å vurdere Høyres forslag eller i det hele tatt spurt de som tar avgjørelsene for våre bedrifter på Karmøy, Husnes, Sauda og Odda? De rødgrønne lovet ved valget 2005 den kraftkrevende industrien langsiktig tilgang på kraft under markedspris, nå lover de industrien langsiktig tilgang på kraft til markedspris. Dette er den endelige gravleggingen av valgløfte fra 2005 og et forsøk på å føre velgerne på Vestlandet bak lyset enda en gang.

Forskjellen mellom rødgrønne partier og Høyre, er at vi legger forholdene til rette for at næringslivet skal slippe å ha garantier for lån. De rødgrønne skjerper betingelsene for næringslivet slik at de må komme løpende etterpå og be om garantier. Og så skal de deretter fremstå som snille onkler som løser et problem med å rope på mer stat om det samme problemet som staten har skapt. Fagforeningsleder Sten Roar Martinsen sa etter Høyres besøk på Hydro sist uke at det er best for industrien med et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det er både klokt sagt, og historisk riktig. Problemet for velgerne, er at et stemme til Ap er en stemme til SV og Hallgeir Langeland. Da mener jeg moderate Ap-velgere i år heller bør stemme Høyre.

søndag 23. august 2009

Venner av den maritime næringen

Venner av den maritime næringen

Inger Stolt-Nielsen har registrert at jeg ønsker å være en venn av den maritime næringen, om jeg kommer på Stortinget etter valget for Høyre. Jeg har laget en egen brosjyre om dette emnet fordi dette opptar meg og er viktig for regionen jeg ønsker å representere. Høyres mål er en levedyktig skipsfartsnæring som både bidrar til bosettingen i distriktene

og gir livsgrunnlag for bedrifter i leverandør- og utstyrsindustrien. Det viktigste er å gi skipsfarten rammebetingelser som gjør det attraktivt å være lokalisert i Norge og å innføre nye regler for opprydning etter skipsforlis for å forhindre miljøkatastrofer.


For å sikre næringens konkurransedyktighet og beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi ønsker EU-medlemsskap fordi det vil være positivt for norske sjøfolk og rederier. Et vesentlig poeng som gjør at mange ikke flagger inn til Norge er den særnorske formueskatten. Høyre vil fjerne denne for alle, både for pensjonister, småbedrifter og rederier. I tillegg støttet ikke Høyre regjeringens bakholdsangrep på rederiene som tok fra dem over 14 milliarder kroner. Dette emnet pågår det nå to rettssaker på. Høyre håper rederiene vinner den saken.


På den annen side, har Høyre en annen nettolønnsordning enn regjeringen. Mens Venstre vil avskaffe hele ordningen, ønsker Høyre å sikre de nordmenn med offiserutdanning nettolønnsordning. Jeg personlig ønsker å jobbe for at alle sjøfolk kommer inn under ordningen, men den jobben må jeg gjøre om jeg kommer inn på Stortinget. Men i sum er Høyres politikk betydelig bedre for den maritime næringen. Høyre ønsker også oljeleting utenfor Lofoten som vil gi hele vår lokale leverandørindustri, inkludert rederiene, store oppdrag i utbygging, lete - og driftsfasen.


I denne stortingsperioden har man kommet et stykke på veg i den maritime politikken, men jeg er bekymret for fremtiden. Venner av den maritime næringen fra vestlandet fra flere partier går ut av Stortinget nå. Det gjelder særlig Olav Akselsen i Arbeiderpartiet, Ingebrigt Sørfonn i KrF og både Finn Martin Vallersnes og Torbjørn Hansen i Høyre. Få av kandidatene har en spesiell interesse for denne næringen, som er så viktig for oss her i Haugesund-regionen.


Som jeg sa under mitt besøk hos Solstad offshore så kan jeg ikke love å støtte alle krav fra næringen hele tiden. Men jeg kan love at jeg er oppdatert om bransjen, har et positivt utgangspunkt, kan være døråpner, samtalepartner og stort sett i sum bidra med politiske vedtak som tjener regionen. Jeg tror den maritime næringen trenger en fra Høyre fra denne regionen på Stortinget. Det vet Inger Stolt-Nielsen godt, for hun gjorde en kjempejobb for den maritime næringen de fire årene hun satt på Stortinget for Høyre.


Av; Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

tirsdag 4. august 2009

Stor ståhei for ingenting!

Hei,

I dag er alle toppkandidatene samlet på Høyres Hus i Oslo og jeg kan se bortover mot Saras telt, hvor de rødgrønne nylig hadde pressekonferanse. Jeg er i Oslo i dag og har fått innsyn i den rødgrønne pakken.

- Denne pakken er "stor ståhei for ingenting" og vitner om en regjering som ikke vet hvordan arbeidsplasser skapes og videreutvikles. Finansministeren varsler enda mer skatt for de som satser alt de kan for å skape bedrifter her på Vestlandet. Høyre mener lavere skatter, fjerning av formueskatt og arveavgift er rett medisin og rett dosering er¨å stemme Høyre og få en borgerlig regjering.

- Det er skuffende å se at regjeringen ikke vil ha et vegløft, men baserer sine vegløfter på en defensiv nasjonal transportplan. Høyre vil i neste planperiode har 31 milliarder mer til veg og ha et vedlikeholdsfond på 50 milliarder- Jeg mener regjeringen med dette trenerer både Rogfast og de to nye tunnellene over Haukeli. Vi trenger et sterkt Høyre for å få et vegløft.

- Regjeringen sier heller ikke noe om økt ventetid for behandling, samt hvordan de 250.000 i helsekø kan få hjelp. - Det må oppleves blodig urettferdig for det velfungerende private helsetilbudet vi har i Norge, og Haugesund-regionen spesielt.

tirsdag 28. juli 2009

Høyres valglokaler er åpnet!


Da er Høyres valglokaler i Haugesund sentrum, endelig klare! Vi har lånt den gamle Shoes-butikken i Haraldsgaten 143 helt frem til valget mandag 14. september.

Her vil du kunne møte meg på stands, eller for en prat i lokalet, gi ris og ros, få kaffe, vafler (hvis vi har giddet å lage) få mye informasjon om Høyres politikk, både skriftlig i form av brosjyrer, programmer og muntlig ved spørsmål og samtale:-)

Lokalet vil delvis være bemannet fra midten av august og ut valgkampen, både av meg og andre gode Høyre-folk.

Ønsker du å møte meg her, men er usikker når jeg er der?

Ring eller send meg en sms på 95 08 56 49, eventuelt e-post: arve.kambe@haugnett.no

Jeg tror dette er et glimrende lokale for å komme i kontakt med folk i valgkampen og håper du benytter anledningen til å komme innom for å gi meg innspill, råd og vink:-)

Snakkes.

Nedenfor er bilder fra innflyttingsdagen, Steinar Jansen og meg, mens vi bærer og monterer.
mandag 27. juli 2009

Høyre, ja!

Jeg tok testen "Partitest 2009". Resultat: "Du er mest enig med Høyre"

Prøv du også: Partitest 2009

fredag 24. juli 2009

Når formuer og barn flytter

Formuer som flytter

Av : Arve Kambe, Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget i Rogaland

Stein Erik Hagen har fått mye oppmerksomhet de siste dagene for sine utflyttingstanker som nå koker ned til at barna må ut av landet, og dermed 90% av eiendelene. Det er synd for Norge. Men jeg synes likevel ikke synd på Hagen. Han har likevel nok til å klare seg.

John Fredriksen og Stein Erik Hagen er de ekstreme tilfellene. Både fordi de har formuer som få andre har, men også fordi de representerer en bransje som enkelt kan flytte. Det er ingen tvil om at begge disse to har råd til å betale formueskatt. Det er heller ingen tvil om at de betaler skatt og bidrar til samfunnet ved å skape en hel haug med arbeidsplasser, som igjen gir skatteinntekter, moms, arbeidsgiveravgift og andre avgifter til staten. Derfor skjønner jeg at de blir lei av å være rødgrønne syndebukker.

Når vi i Høyre vil fjerne formueskatten er det ikke av hensyn til disse få milliardærene, men faktisk av hensyn til de som ikke kan flytte ut eller har et ønske om å flytte ut. For eksempel en lokal entreprenør, en butikkeier, en grunder, en pensjonist med nedbetalt boliglån eller de rødgrønnes favoritter; lottovinnerne. Tjener du penger på flaks, skal du selvsagt ikke skatte av det er mantraet fra Giskes Norsk Tipping. Hardt arbeid derimot skal beskattes hardt. Særlig hvis du har lykkes om det så har tatt deg hele yrkeslivet å bli kvitt lånet.

Det er et tankekors at vi har en regjering som bidrar til å flytte Stein Erik Hagens barn til Sveits, men ikke klarer å flytte Mullah Krekar ut av Norge. Jeg skal i allefall gjøre mitt slik at Jens Stoltenberg må bestille flyttebil etter valget, og vi får en ny regjering hvor Høyre og Frp er med og som fjerner formueskatten for alle.

mandag 6. juli 2009

Grunnloven, skipsfart og regjeringen

Av: Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

Grunnloven og skipsfarten
Regjeringen kom med et svært skadelig bakholdsangrep på landets rederier når Stortingets vedtok opphør av den gamle rederiskatteordningen i forbindelse med innføring av ny. Regjeringen økte skatteregningen med 21 milliarder over ti år, mens sju av disse kan avskrives mot gjennomføring av miljøtiltak Striden handler om en regjering kan endre et lovverk, gi det tilbakevirkende kraft og presentere en skattebombe til et uforberedt næringsliv. Tingrettsdommen i Aust –Agder som gav regjeringen medhold argumenterer med at Stortinget (de rødgrønne) visste hva de gjorde og at det ble flertall for en sak som var grundig utredet. Oslo tingrett avga uken etter, i en helt lik sak, en helt annen dom, som jeg synes samsvarer mer med rettsoppfatningen. Det handler om grunnlovens vern mot lover med tilbakevirkende kraft og å sette grenser for flertallsstyre.

Det fører til at rederiene nå bruker egenkapital for å regnskapsføre skatteregningen som kom nesten ut av det blå. For Solstad på Karmøy ble det hele kr. 393 millioner! Også Eidesvik, Knutsen og Østensjø har lignende skatteregninger å betale. Penger som Høyre vet kunne vært brukt til investeringer, egenkapital og videre vekst. Dette ville også kunne gitt oppdrag til vår utsatte verftsindustri.

De rødgrønne trengte penger til å holde løfter de lenge har brutt, og fant et ”lett” bytte. Hvem synes synd på skipsredere, tenkte nok de og krevde skatt for ti år bak i tid. Det er ikke hverdagskost at staten blir saksøkt for brudd på grunnloven og attpåtil taper i tingretten. Rederiene har en god sak, og Høyre mener denne skatteregningen aldri burde blitt sendt. Dessuten har Høyre foreslått at regjeringen for skams skyld, burde utsatt skatteregningen, slik at den ikke kom samtidig med finanskrise og lånetørke. De tre rederiene som har tatt opp kampen på vegne av alle, ønskes lykke til av Høyre og meg,

Høyre vet at norske rederier er svært viktig for nasjonen. I denne regionen har vi svært mange av dem. Bedrifter som er viktige for sjøfolkene våre, verftsindustrien, underleverandører, shippingmiljøet og for svært mange hjem i Haugesund-regionen.

Jeg tror det er viktig at det finnes stortingsrepresentanter som er venner av den maritime næringen og som skjønner innsatsen som legges ned og dermed påvirke hvilke politiske løsninger som kan bidra til at dette kan fortsette. Mange slike politikere forsvinner ut av Stortinget nå, fra ulike partier. Få er igjen, og færre ser ut til overta arven. Jeg tror det er svært viktig for både vår region og skipsfarten at Høyre er representert på Stortinget fra Haugesund- regionen. Jeg har lyst å gjøre en jobb for det maritime miljø og skipsfarten i denne regionen på Stortinget. Jeg ber derfor om støtte til dette ved stortingsvalget i år.

torsdag 2. juli 2009

Ja til samarbeid med Frp - også i regjering

Av: Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

Regjeringssamarbeid Høyre og Frp? Ja!
Siden jeg ble valgt til tredjeplassen på Høyres liste til stortingsvalget i Rogaland har jeg deltatt på en rekke arrangementer hvor jeg har truffet mye folk. Det er særlig èn tilbakemelding jeg får svært ofte, enten jeg er på stands for Høyre i Sandeid, Ølmedal, Skjoldastraumen, Haraldsgaten eller i Kopervik. Det er følgende; ”dokker må se å få te et samarbeid med na Siv og Frp”.

Mange av Høyres velgere er opptatt av å få til regjeringsskifte. Mange er til og med så ivrige at de forlater oss og skal stemme Frp i stedet, fordi de mener Høyre ikke er nok åpne for regjeringssamarbeid med Frp. Mange synes Høyre er for høflige, og veldig mange forteller oss at det er for gale at Sponheim og Venstre, samt Høybråten og KrF, skal diktere hvem Høyre skal samarbeide med. Det er jeg helt enig i.

Jeg var en av de på Høyres landsmøtet mai som klappet lystig og lenge da Erna Solberg sa følgende: ”Høyre er klar til å gå i regjering med Frp. Vi er til og med klar til å gå alene i regjering med Frp”. Alle partier må ta hverandres velgere på alvor. For Høyre er det ganske enkelt i forhold til Frp-velgerne, for svært mange av dem er egentlig Høyre-folk. Mange av dem venter på å ha en grunn til å stemme Høyre igjen. Ved å love et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp, mener jeg mange bør komme tilbake til Høyre igjen.

Jeg tror det er viktig for en regjering å ha en statsminister som har sittet i regjering før, som har opplevd et liv av løfter i opposisjon og et liv som gjennomfører i posisjon sammen med andre. Det er viktig med en statsminister som gjennom tid har skapt flertall for sitt partis politikk, både i posisjon og opposisjon. Jeg tror begge partier har godt av et samarbeid, vi kan bli friskere og Frp mer ansvarlige.

Men jeg tror også det er viktig at skal Frp og Høyre samarbeide i en regjering, så må størrelsen mellom partiene utjevnes. Dagens målinger viser Frp nærmere 35% og Høyre nærmere 15%. De som er opptatt av regjeringsskifte må være opptatt av å styrke Høyre. Jeg håper derfor at mange tidligere Høyre-velgere som i dag ikke har bestemt seg eller er på lån hos andre partier, kan komme hjem til oss i Høyre igjen. Høyre går til valg på ny regjering, bedre skole, mer til vegbygging og lavere skatt. Det er et Høyre som vekker gjenklang.

Det er viktig for arbeidsplassene i regionen vår at vi får ny regjering. Høyre vil ha en regjering med både Høyre, Frp, KrF og Venstre. Siden sentrumspartiene ikke vil samarbeide med Frp, så kan jeg si: Høyre vil samarbeide med Frp. Også helt alene. Høyre er garantisten for regjeringsskifte. En stemme til Høyre er en stemme til en ny regjering. Kommer jeg inn på Stortinget til høsten, så skal jeg være en av de som tar til orde for å gå i regjering med FrP, og gi Erna Solberg støtte i ønske om borgerlig regjering mellom Høyre og Frp.

onsdag 17. juni 2009

Formueskatten må bort!

Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre

Formueskatten må bort
I mandagens Grannar kan vi lese hvilke utslag regjeringens politikk har for lokale bedrifter. Som veldig mange andre bedrifter har Hatteland gruppen merket finanskrisen og selskapet har tatt store avskrivninger i regnskapet for 2008.

Heldigvis har Hatteland og de ansatte drevet firmaet så bra at de har opparbeidet seg en så solid egenkapital, at de slipper å løpe til regjeringen for å få krisetiltak, og klarer seg derfor gjennom kneiken.

Men konsekvensen av å ha spart seg til mye egenkapital er en rødgrønn baksmell. I stedet for å få krisehjelp, er de med på å finansiere bedrifter som ikke har lykkes i samme grad. Når regjeringen ikke kan få skatt på overskudd i bedriftene, går de selvsagt inn og skattelegger egenkapitalen som mange gjennom lang tid har bygget opp. For å være en buffer for fremtiden. For å ha som egenkapital når investeringer skal gjøres. For å sikre bedriftens utvikling og trygge arbeidsplassene. Eller slikt ser i alle fall Høyre og jeg på saken.

Regjeringen vil derimot ha formueskatt, slik at bedrifters evne til å klare seg selv blir redusert. Det som da skjer er at eiere i bedriften må ta ut utbytte fra bedriften for å betale skatt, på penger de har på bok og de har skattet av fra før. Konsekvensen er jo at bedriftene mister enda mer egenkapital, blir mindre solide og vil kanskje utsette andre investeringer og dermed ikke skape nye arbeidsplasser. Dette er konsekvensen av å ha en rødgrønn regjering for Jakob Hatteland og svært mange andre lokale eiere. De ber ikke om subsidier og fordeler fra regjeringen. De ber bare om å få beholde pengene de har satt av for fremtiden, slik at de kan fortsette å skape arbeidsplasser.

De det går mest ut over er vi som er avhengig av at noen satser liv, helse, økonomi og av og til hus og hjem for at vi skal ha en jobb å gå til. Høyre tror det blir flere arbeidsplasser for alle dersom grundere og bedrifter slipper å betale formueskatt og arveavgift.

Høyre går til valg på å fjerne arveavgiften og formueskatten fordi dette skaper og redder arbeidsplasser. Vi har et svært oppegående næringsliv i Haugesund-regionen.

Jeg vil inn på Stortinget for å være regionens mann på Tinget og bidra til at næringslivet får bedre betingelser for å skape og beholde arbeidsplasser. Det er en fordel for arbeidsplasser og næringsliv at Høyre er representert fra denne regionen på Stortinget.

onsdag 10. juni 2009

Nei til aktiv dødshjelp!

Nei til aktiv dødshjelp
Av: Arve Kambe, Haugesund, Rogaland Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget

Høyre frykter at et ja til aktiv dødshjelp vil føre til indirekte press på sårbare mennesker til å avslutte sitt eget liv. Mennesker som befinner seg langt borte fra offentlighetens krav til nytteverdi og produktivitet, vil kunne bli satt under et utilbørlig press til ikke å være til byrde for samfunnet eller sine nærmeste. Signalet man sender spesielt til våre eldre og syke, er at "ditt liv ikke er verdt å kjempe for".

Det er stor forskjell på personlig frihet, råderett over eget liv, og retten til å avslutte eget liv. I følge norsk lov er det straffbart for alle borgere å bidra til å ta liv. Høyre vil på det sterkeste advare mot å endre denne praksisen.

Å overtrede en grense, vil kunne føre til krav om å flytte flere. Grenser er hele tiden flytende, og det er umulig å forutse hvor man ender. La oss lære av historien der vi kan, og se på erfaringer fra land hvor aktiv dødshjelp er tillatt. Da aktiv dødshjelp ble legalisert i Nederland i 2002, var kravet at pasienten måtte ha en uhelbredelig sykdom, og mindre enn seks måneder igjen å leve. Kriteriene er allerede nå dramatisk utvidet til å gjelde både kronikere, psykisk syke, og til og med "livstrette" mennesker. Er det denne retningen vi ønsker at Norge skal gå? Skal leger som er opplært til å redde liv nå beordres til å avslutte liv?

Det er ikke uverdig å bli pleietrengende og avhengig av andre. Det er ikke uverdig at kroppsfunksjonene svikter, eller at noen må oppleve smerte før døden inntreffer. Det uverdige er når mennesker ikke får den hjelp og omsorg de har krav på.

Det er derfor trist når Fremskrittspartiet tar liberalismen fullt ut og vil innføre aktiv dødshjelp ovenfor landets innbyggere. Når man også ser at FrP har foreslått å innføre statlig ultralyd av gravide helt fra uke 12 for å påvise feil og mangler, som da kan sorteres ut innenfor fristen for selvbestemt abort, synes jeg man ser et mønster og et verdisyn som heldigvis ikke er i Høyre. Det skal være lov å være annerledes underveis i livet, det skal være lov å være så syk man kan være uten å bli møtt med forventningskrav fra samfunnet om å ta abort eller å ta livet av mennesker før naturen selv overtar.

Individet lever ikke i et vakuum, isolert fra resten av samfunnet. Derfor tror jeg det er feil å tro at de massive kravene fra samfunnet og mediene om effektivitet, nytteverdi og kreativitet, ikke vil påvirke enkeltindividers valg dersom Frps forslag blir vedtatt.

Høyre sier nei til aktiv dødshjelp og ja til en verdig og naturlig avslutning av livet.

tirsdag 2. juni 2009

Tur med Vindafjord Høyre
6 medlemmer fra Vindafjord Høyre og meg gikk Ølmedal rundt 2. pinsedag i strålende sol og ca 7 km løype. Flott tur og mange hyggelige tilbakemeldinger og innspill fra folk.

Vindafjord Høyre laget t-skjortene "Vi går for Arve Kambe på Tinget". Det var ganske kult, synes jeg:-)

tirsdag 26. mai 2009

Tilfeldig asylpolitikk

Av : Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved Stortingsvalget

Tilfeldig asylpolitikk


Regjeringen har nylig gitt permanent oppholdstillatelse til 200 kurdiske asylsøkere som i 10 år har oppholdt seg ulovlig i Norge. De såkalte MUF-erne (midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening) har ikke grunnlag for opphold i Norge, og har brutt norsk lov ved å ikke returnere. MUF-ere er personer med midlertidig og begrenset oppholdstillatelse i Norge. Det lever 197 såkalte MUF-ere i Norge. De er flyktninger hovedsakelig med bakgrunn fra det kurdiske Nord-Irak. I 2005 fikk disse innvilget arbeids- og oppholdstillatelse på grunn av særskilte menneskelige hensyn.

De fleste av irakerne i denne søkergruppen har hatt lange perioder med ulike former for midlertidige tillatelser i påvente av retur til Irak, eller perioder uten tillatelse i det hele tatt. Mange av dem har faktisk flere ganger reist hjem og kommet tilbake til Norge.

Høyre mener dette er uakseptabelt. Regjeringen fører asylpolitikk basert på innfallsmetoden. Signalet regjeringen sender til omverdenen, er at dersom man får avslag på opphold, er det bare å trenere saken til man får bli. Dette vil føre til økt tilstrømning av ubegrunnede asylsøkere til Norge, og gjøre det vanskeligere å sende ut dem som oppholder seg ulovlig. Høyre vil derfor føre en langt strengere asylpolitikk, og vi vil ha raskere utsendelse av ubegrunnede asylsøkere.

Høyre mener også det er hårreisende at regjeringen har laget retningslinjer som sier at det er positivt for asylsøknaden om vedkommende har Taliban-bakgrunn. Høyre er uenig med regjeringen i at folk med tilknytning til Taliban, som kanskje har kjempet mot norske soldater, skal få opphold med flyktningstatus i Norge. Høyre vil derfor endre dagens regelverk som åpner opp for å gi denne gruppen opphold. Høyre mener også at de som har begått straffbare handlinger i påvente av søknadsbehandling må straffeforfølges og sendes ut av Norge.

Høyre går til valg på en strengere asylpolitikk og er et bedre alternativ enn regjeringen.

onsdag 13. mai 2009

Joda, klassestørrelse betyr noe!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i haugesund bystyre

Størrelse betyr noe
I et intervju med meg i tirsdagsavisen ble jeg bedt om å kommentere den nye skoleundersøkelsen i Haugesund. Den viste at til tross for økt satsning de siste årene på matematikk og norsk, så har resultatet i de nasjonale prøvene gått ned for mange elever i Haugesund. På spørsmål om en av forklaringene på nedgangen i år kan skyldes antall elever i klassene, sa jeg at det tror jeg ikke på.

Mange har tolket dette som at dette er noe jeg generelt mener. Det er ikke riktig. Jeg mener at klassestørrelsen ikke kan forklare hvorfor resultatet i år var dårligere enn i fjor, fordi stort sett har klassene de siste to årene nemlig vært like. Det må derfor være andre forklaringer på akkurat denne nedgangen.

Men på generelt grunnlag mener både jeg og Høyre at individuell oppfølging av elevene fra lærerne er svært viktig. Da må det selvsagt ikke være for mange elever per lærer. Jeg burde derfor ha presisert dette i min uttalelse.

Høyre er positive til å se på antall elever per klasse i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Høyre har også vært veldig klare de siste årene at skolen står for tur for å øke antall lærere og det såkalte rammetimetallet, timer/ressurser skolene har til disposisjon hvert år. De siste årene har eldreomsorg fått økninger i budsjettene.

Allerede i budsjettdebatten i fjor, sa Høyre at neste gang må vi øke mer på skole. Da er antall elever i hver klasse et av tiltakene vi nå ber rådmannen undersøke. Dette er både et pedagogisk, et plasspørsmål, et økonomisk og politisk spørsmål. Vi må derfor jobbe for å få på plass mer ressurser til Haugesundsskolen.

Vi må også ta på alvor de tilbakemeldingene vi har fått etter besøk på mange skoler at flere mangler oppdaterte skolebøker i forhold til ny læreplan. Også dette ønsker vi å få på plass i forbindelse med budsjettet, og vi ber rådmannen lage en sak som viser hvordan skolene på ulike måter har gjort dette i dag og hvordan alle elever skal ha oppdaterte skolebøker.

Høyres nye program slår et slag for å øke antall timer i realfag i grunnskolen. Høyre åpner for mer lønn til lærere som tar etterutdanning og tilleggsutdanning. Høyre mener vi trenger flere lærere og vil ha strengere krav til dem som skal søke seg inn på Lærerskolen. Den viktigste faktoren for god læring for elevene er gode lærere.

Nå er det viktig at bystyret, skolene, FAU og administrasjonen jobber sammen for å sikre at resultatene på nasjonale prøver og eksamener får en forbedring de neste årene. Slik vi alle ønsker.

fredag 27. mars 2009

SVs skolekynisme er skadelig

Regjeringens manglende toleranse
Av: Arve Kambe, 3. kandidat ved stortingsvalget for Rogaland Høyre

Regjeringen har nok en gang vist sin manglende toleranse. Regjeringspartiet SV har nå vedtatt at alle alternative skoler i Norge skal avvikles. Det er dramatisk at regjeringspartiet, som også har Kunnskapsministeren, vedtar en skolepolitikk som vil avvikle Steinerskolene, Montessoriskolene, idrettsskoler og skoler som bygger på et religiøst grunnlag. Dette er nok et eksempel på at dagens regjering ikke forstår hva mangfold innebærer, og det vitner om at for sosialistene i regjeringskvartalet er toleranse for andres tro, meninger og valgmuligheter kun fremmedord.

Høyre mener at friskolene bidrar til mangfold og gir nye impulser til hele skole-Norge, og vi mener prinsipielt at elever og foreldre skal ha mulighet til å velge noe annet enn det alternativet staten til enhver tid ønsker å tilby. FNs menneskerettighetserklæring sier at foreldre har rett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Høyre mener denne retten skal være lik for alle, og ikke bare forbeholdt dem som har råd til en eksklusiv privatskole.

Dersom en elev går på en friskole i stedet for en offentlig skole, overtar friskolen hele eleven og 85 prosent av tilskuddet den offentlige skolen får for eleven. Når det argumenteres med at friskolene ”tar” ressurser fra den offentlige skolen stemmer det ikke, for en elev kan ikke gå på mer enn en skole av gangen.

En undersøkelse utført av HSH viser at 71 prosent av de spurte ønsker et alternativt tilbud til den offentlige skolen, men at de fleste likevel vil velge den offentlige nærskolen. Men noen ønsker å velge noe annet fordi de mistrives, mobbes, trenger et miljøskifte eller føler de lærer for lite. Andre ønsker en annen verdimessig eller faglig profil, eller et mer mangfoldig skolemiljø. Det er et valg den enkelte har retten til å ta selv.

I vår region vil SV legge ned den flotte Steinerskolen med mange dyktige lærere, motiverte elever og foreldre. De går til angrep på Haugesund toppidrettsgymnas (Holgersen) som nå satser offensivt med flott nybygg og utvidet utdanningstilbud i Haugesund idrettspark. Lundeneset videregående skole er en kristen internatskole i Ølensvåg i Vindafjord, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen har offentlig godkjenning og eksamensrett for 180 elever og plass til ca. 160 elever i internatet.

Dagens regjering bidrar hver dag til et stadig mer ensrettet, intolerant og statsstyrt samfunn, og de bryter med både meningsfrihet og trosfrihet. Vi trenger en regjering med større respekt for annerledeshet og mangfold, og som støtter lokale initiativ – og det er Høyre garantisten for.

torsdag 12. mars 2009

Fire tapte år for Karmøy!

Fire tapte år for Karmøy!

Den rødgrønne regjeringen gjør en dårlig jobb for Rogaland. Det har vært fire tapte år. Karmøy rammest ekstra hardt av regjeringens manglede forståelse for konkurranseutsatt næringsliv. Vår del av landet har alltid vært vendt ut mot verden rundt oss. Det betyr at økonomiske svingninger får større betydning hos oss. Det fritar ikke regjeringen for ansvaret for at deres politikk svekker våre bedrifter i en ellers vanskelig situasjon.

1. Regjeringen lurte Karmøys befolkning opp i stry når de lovet nytt kraftregime. Regjeringen fratok Norsk Hydro muligheter til å få stabile kraftavtaler for industriproduksjon når man krevde hjemfall i vannkraftsaken. Høyre foreslo å utsette dette for på denne bakgrunn gi statlig bidrag til en stabil og sikker energiløsning for Hydro i forbindelse med utvidelsen av K6.
2. Regjeringen har foreslått en kraftavtale med Hydro med en varighet på 15 år. Det er for lite når investeringer gjøres ut i fra et betydelig lengre perspektiv. Høyre vil jobbe for å forlenge kraftavtalens varighet.
3. Regjeringen kom med et svært skadelig bakholdsangrep på regionens rederier når Stortingets vedtok opphør av den gamle rederiskatteordningen i forbindelse med innføring av ny rederiskatteordning. Det førte til at rederiene måtte bruke egenkapital for å regnskapsføre skatteregningen som kom nesten ut av det blå. For Solstad på Karmøy ble det 393 millioner! Penger som Høyre vet kunne vært brukt til investeringer, egenkapital og videre vekst. Dette ville ha gitt flere oppdrag til vår utsatte verftsindustri.
4. Karmsund Maritime Service as går konkurs og Norsk Hydro sier opp hundrevis av ansatte. Høyres spørsmål er om regjeringen virkelig er på samme kanal som næringslivet, eller om regjeringen best kjenner til hvor skoen trykker i det offentlige? Krisepakkene kom for sent og de er stort sett rettet inn mot offentlig sektor. Høyre mente at Regjeringen måtte handle raskere og gjøre mer for konkurranseutsatt næringsliv og alle landets småbedrifter.
5. Fred. Olsen Energys bølgekraftverk flytter sannsynligvis til Storbritannia etter at lokket smalt igjen for testanlegget på Karmøy. Regjeringens håndtering av MET-saken på Karmøy er ikke imponerende. Det unike med prosjektet er at det er det eneste i sitt slag i verden som muliggjør testing, utvikling og kommersialisering av flytende vindmøller som konsept for fornybar energiproduksjonskonsept til havs. Prosjektet kan på kort sikt, og for et relativt begrenset beløp, bringe Norge i fremste rekke innen denne nye og lovende globale fornybar energiproduksjonssektoren. StatoilHydro og Hywind skal ha testvindkraftverket på plass i havet utenfor Karmøy til sommeren og har ikke tid til å vente lengre. Regjeringen har ansvaret for at de avsluttet forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater og har ensidig satset på ENOVA. Erfaringene fra Karmøy forteller oss at Høyres alternativ – grønne sertifikater – ville ha gjort alternativ energi lønnsom og dermed gjort disse prosjektene mulige.
6. Formueskatten blir økt. Det betyr at penger som kunne blitt igjen i bedriftene, videreutviklet dem og vært en del av egenkapital og egenfinansiering i stedet blir betalt skatt av. Høyre vil fjerne formueskatten og hjelpe regionens bedrifter.
7. Regjeringen øker arveavgiften. Bedrifter som i dag nærmer seg generasjonsskifte får store utfordringer. Før man i det hele tatt kan starte på første dag i familiens bedrift må man betale økt arveavgift til de rødgrønne. Høyre mener disse pengene i stedet kan brukes til å utvikle bedriften, sikre arbeidsplasser og skape skatteinntekter. Høyre vil fjerne hele arveavgiften.
8. Regjeringen har fjernet avgiftsfritaket for lavprisselskaper som flyr til og fra flyplassen vår. Høyre innførte denne ordningen da vi satt i regjering og vil gjeninnføre den neste gang vi kommer i regjering.
9. Høyre mener at nå når vi ser alvoret for alle arbeidsplassene våre langs hele kysten må vi vurdere å utsette skatteregningen for bedriftene. Slik at de får heller bruke pengene for å sikre arbeidsplassene. Det samme gjelder arbeidsgiveravgiften.
10. Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om det blir oljeaktivitet utenfor Lofoten. Vi vet at vårt lokale næringsliv sine fremtidige oppdrag nettopp er avhengig av videre utbygging på norsk sokkel. Høyres program er helt klar på at olje- og gassresursene i nord skal utvinnes innenfor forsvarlige miljøkrav.

Høyres politikk hadde ikke hindret finanskrisen. Men med vår politikk hadde Karmøy stått bedre rustet til å møte disse vanskelige tidene. Her på Vestlandet har vi lang erfaring med at det er lurt å sikre hus og bruk når været er godt – for stormen kommer uventet – men vi vet den kommer.

Jeg stiller til valg for å kjempe for vårt næringsliv på Stortinget.

Arve Kambe
Stortingskandidat
Rogaland Høyre

onsdag 11. mars 2009Det er jammen meg på tide med å tillate politisk reklame! En god start fra Høyre:-)

torsdag 26. februar 2009

E-134 er viktigst!


E-134 er viktigst!

Av: Arve Kambe, 3. kandidat på Rogaland Høyres stortingsliste

Etter at jeg ble nominert som stortingskandidat for Høyre og denne regionen har mange spurt meg om hva som står øverst på min prioriteringsliste når jeg blir innvalgt på Stortinget. Mitt svar er at jeg skal være E-134s forlengede arm på Stortinget og at det er min førsteprioritet.

E134 er en del av stamvegnettet i Norge, og den klart mest trafikkerte av øst-vest forbindelsen, og er også en tverrforbindelse mellom E39 og E18. Haukelivegen er av avgjørende betydning for næringstrafikken. Haukelivegen tar ca 33% av den totale øst-vest trafikken og ca 38% av den totale næringstrafikken over fjellet. Da kan vi ikke leve med at de rødgrønne ignorerer dette faktum i nasjonal transportplan.

Bygging av to nye tunneler gir stor innsparing i kjøretid og reduserte kostnader. Vinterproblemer blir praktisk talt eliminert og forbindelsen over fjellet blir radikalt forbedret hele året.

Utbygging av E134 med nye tunneler Seljestad – Røldal – Haukeli vil medføre en reduksjon av CO2-utslippene fra biltrafikken på E134 med ca. 10 tusen tonn årlig (47%).

Når Rogfast kommer vil trafikkpotensialet øke svært mye ved at en trailer og personbil vil bruke kortere tid over Haukeli enn via Kristiansand.

Utvikling av E134 med nye tunneler er topp prioritert av bedrifter/næringsliv, fylkeskommuner, kommuner og lokalmiljø i hele E-134s nærområde.

Prosjektet går ut på å bygge ny vegtrase mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell. I dette inngår to nye tunneler, pluss litt veg i dagen ved kryssing av Røldal. Tunnelen fra Seljestad til Røldal er tilnærmet horisontal, og tunnelen fra Røldal til Ulevåvatn har en moderat stigning. I Røldal påkobles RV 13 – Ryfylkevegen.

Den nye vegtraseen vil gi store innsparinger i kjøre‐, tids‐, og ulykkeskostnader. Den vil langt på vei fjerne regularitetsproblemene, og gi betydelig innsparing i drivstoff-forbruk og dermed utslipp til miljø. Innenfor prosjektområdet vil høydemetre reduseres med over 50%, og problemer med kurvatur vil falle helt bort

Alle relevante planer er utarbeidet og godkjent.

Næringslivet vårt er sterkt eksportrettet, med tilsvarende stort behov for transport. Dette gjør at E134 har en særlig viktig funksjon. E134 betjener en stor befolkning.
E134 er ryggraden i transportsystemet mellom Haugesund-regionen, Sunnhordland, Hardanger, Bergen i vest og Grenland, Vestfold, Oslo-området og eksportrutene i øst.


E134 er svært viktig for næringsliv, reiseliv, flyplass, havn og er en livsnerve i vår region som ikke har møter nok forståelse på Stortinget og regjeringen.

Mine konkrete krav til regjeringen i forbindelse med Nasjonal transportplan er følgende; -

1. Ikke bare sats på tog på Østlandet, vi trenger veger på Vestlandet. Vi trenger mer penger til investering, ikke bare vedlikehold.
2. Tunnellene må inn i planen og Haukeli-tunnellen skal bygges innen 2013
3. Den glemte Stordalstunnelen i Etne må realiseres raskest mulig
4. Rogfast må legges inn.
5. Høyfartstog må også utredes for Vestlandet og ikke bare i Oslo.

Min oppgave som forhåpentligvis fremtidig stortingsrepresentant for Haugesund- regionen er å bygge langvarige og gode allianser på Stortinget, slik at vår region kommer bedre ut enn i dag. Jeg tror at et sterkt Høyre, gir et sterkere Rogaland og dermed mer penger til veg i vår region.

fredag 20. februar 2009

Er inne på siste måling! Såvidt!

Det er meget jevnt, men jeg er inne på de siste to målingene som er kommet denne uken! Kjempegøy!

Sjekk linken på Rogaland Høyres hjemmeside for mer informasjon.

mandag 16. februar 2009

Jeg er en optimist:-)


Jeg er en optimist!


I mandagens avis henger ikke ingressen sammen med mine uttalelser. Det blir påstått at jeg ikke er optimistisk med tanke på å komme inn på Stortinget. Jeg kan opplyse om at jeg fra fødselen av har manglet pessimist-genet og er optimist av natur. Jeg tror helt klart at jeg har gode muligheter til å komme inn på Stortinget for å representere hele vår region.

Jeg tror dagens målinger er forbigående. Det er naturlig at regjeringen går frem i tider hvor de hver eneste dag kan bruke milliarder og millioner, og der standardsvaret på all kritikk fra opposisjonen er; slapp av det kommer en nye pakke i neste uke, og enda en måneden etter. Men etter hvert vil man måtte drive vanlig politikk igjen og der står Høyre sterkt. Det er korrekt at med dagens meningsmålinger så får ikke regionen vår en stortingsrepresentant for Høyre. Det synes jeg vil være meget uheldig. Haugesund-regionen trenger folk på Stortinget som kan tale vår sak. Jeg tror derfor at valgresultatet blir bedre enn dagens målinger og skal jobbe hardt frem mot valgdagen 14. september for at innbyggerne i Haugesund-regionen skal ha tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for oss. Min utfordring blir å overbevise tvilere og de som stemmer Høyre ved kommunevalg, men ikke stortingsvalg, til å stemme Høyre ved dette valget. Valget handler ikke bare om partipolitikk, men også om hvem som skal representere Haugesund-regionen på Stortinget de neste fire årene.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser og at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands. Regjeringens angrep på lokale bedrifter som går godt må tas bort og jeg går derfor til valg på å avvikle arveavgiften og formueskatten. Jeg tror det er viktig at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og lytter til innspill. Gå gjerne inn på www.arvekambe.no for å bli bedre kjent med meg.

onsdag 11. februar 2009

Oljeleting er viktig for Rogaland

Arve Kambe, 3. kandidat på Høyres stortingsliste i Rogaland

Oljeleting er viktig for Rogaland

På norsk sokkel er det flere år siden det er gjort nye og drivverdige funn for olje og gass. Det siste er Goliat hvor det italienske oljeselskapet ENI er operatør. Dette kan medføre betydelige ringvirkninger for norsk industri. Men etter dette er det fint lite av nye felt, og da er det Høyres syn at vi må utvide letingen til også å gjelde utenfor Nordland. Det er selvsagt SV mot. Men hvilke ringvirkninger får oljeleting og eventuelle funn for Rogaland?

Sosialist og stortingsrepresentant for Rogaland, Hallgeir Langeland, skriver i et svar til meg 11.02 at han ikke forstår hvorfor jeg blander Nordland inn i en diskusjon om utviklingen i Rogaland. Ja, han opplyser meg til og med at ”Nordland er et eget fylke og ligger ganske mange mil nord for Rogaland”. Det er direkte oppsiktsvekkende at en stortingsrepresentant for Rogaland anser dette som uinteressant.

I forbindelse med oljeleting er det nødvendig med seismikk og havbunnsundersøkelser. Det åpner muligheter for f.eks Deep Ocean, Eidesvik Offshore, Accpron, Deepwell, Kystdesign, Imenco og Riise Underwater engineering.

Rigger, skip og konstruksjoner som skal lete må tegnes, bygges og modifiseres. Det kan gi byggeoppdrag til Aibel i Haugesund, Westcon i Ølen, Karmsund Maritime, Aker Solutions i Eigersund eller Stord, betongkonstruksjoner for Ølen betong. Utstyrsprodusenter som f.eks Steinvik-gruppen på Frakkagjerd, Imenco på Risøy og Bauer-Nilsen får også mulighet til å videreutvikle seg og levere tjenester og produkter.

Våre største rederier Knutsen, Eidesvik, Solstad og Østensjø har alle oppdrag i offshore-sektoren. Våre lokale rederier har mange sjøfolk på skipene og mange i administrasjon som gir regionen enorm tilgang på kompetanse. En kompetanse vi må ta vare på ved å gi tillatelser til mer oljeleting. Våre rederier er også i fremste rekke i å utvikle miljøvennlige skip og benytter blant annet gass som drivstoff.

Når driften av plattformene starter vil veldig mange fra denne regionen jobbe der, og mange vil ha utdanning fra våre videregående skoler, fagskoler og høyskole, samt Resq på Bleivik.

Det blir derfor utrolig feil når Langeland nøyer seg med å hevde at Nordland ligger mange mil nord for Rogaland. Effekten av oljeleting i Nordland ligger rett utenfor stuedøren til svært mange i vår region. Derfor er oljeleting en viktig sak for oss rogalendinger. Dette er Langeland og SV i mot.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser, at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands og at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og ikke mot.

mandag 9. februar 2009

Besøk i Vindafjord Høyre

Dagens lederartikkel i Grannar, lokalavisen for Etne og Vindafjord:-)

Lokal røyst

09.02.09

Høgremannen Arve Kambe vil på Stortinget og vil bli ei lokal røyst. Han er frå Haugesund der han i ei årrekkje har vore ein markant politikar. Nå har 34-åringen ambisjonar nasjonalt og må ut i feltet for å læra, visa interesse og vinne gehør. Hans bodskap er at han er ein mann for heile regionen og at han har samferdsel som første prioritet. Kambe har sterk tilknyting til Etne og Vindafjord, og lover å bli ein politikar for alle på Haugalandet.

Utfordringa hans er å koma inn på Stortinget frå ein tredjeplass. Han treng ein sterk Høgre-vind i ryggen, men også solid distriktsstøtte, for å fullføra ferda han har gitt seg ut på.

Det som er sikkert er at regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden vil vera tynt representert i den komande nasjonalforsamlinga. Og me saknar politikarar av format. Størst er saknet innan samferdsel, der det er spesielt viktig å ha røyster med gjennomslag. Om Kambe kan koma i format med legendariske Kjell Opseth, skal vera usagt, men viljen og gløden for å bli ein markant samferdselspolitikar, det har den unge haugesundaren. Strategiske eigenskapar og kontaktnett er viktig i den storpolitiske andedammen, og der vil ein nykomar ha ein veg å gå.

For ein kvar region vil det framover vera svært viktig å ha sentrale og sterke talsmenn innan samferdsel. Spesielt for eit område som vårt, som er delt av ei fylkesgrense og har ei aust-vest ferdselsåre som knivar om vegmidlane med andre og langt sterkare regionar. Me har sett lite til slike politikarar dei siste åra. Tidlegare har Einar Steensnæs (KrF) og Torhild Widvey (H) vore sterke regionale røyster innan samferdsel. Me såg for oss at Steinulf Tungesvik (Sp) kunne ta denne arva vidare, men hans eigne sytte for at det ikkje skjedde. Difor tar me gjerne imot ein offensiv Arve Kambe på tinget. Men om han greier målet, er me relativt usikre på.

torsdag 5. februar 2009

Castros beste venn – ikke Rogalands

Av: Arve Kambe, 3. kandidat på Høyres stortingsliste i Rogaland


Sosialist og stortingsrepresentant for Rogaland gjentar i torsdagens Haugesunds Avis sin dårlige humor og forsvarer sin latter og smil over bedrifter som sliter i dagens marked. I tillegg påpeker han at jeg er humørløs som ikke gleder meg over at gasskraftverket ikke går og at regjeringen ikke har gjort nok for å ta i bruk gass som energi- og oppvarmingskilde i hele landet.

Etter mitt syn er Hallgeir Langeland en vandrende brems for Rogaland. Ikke vil han og SV ha oljeleting utenfor Nordland, men han vil selvsagt bruke inntektene derfra. Dette vil frata bedrifter langs kysten vår store oppdrag i forbindelse med letevirksomhet og til slutt utbygging og utvinning. Ikke vil han og SV satse på nye og brede veger, selv om også busser vil nye godt av vegene.

Langeland prøver å insinuere at George W. Bush angivelig er en venn av meg. Det synes jeg er en platt retorikk og viser at Langeland har lite å fare med. Faktum er at jeg har støttet Clinton og Gore, samt Obama denne gangen. Mens bestevennen til Hallgeir Langeland er jo Cubas tidligere diktator Fidel Castro. Langeland har benyttet tiden som stortingsrepresentant til å foreslå at Castro skal få Nobels fredspris (!!). Nå er jo han ikke lengre president, men i pakt med gode kommunistiske og sosialistiske samfunn, som Langeland støtter, så har han enkelt og greit utnevnt lillebroren sin, Raul, til president.

Det føyer seg inn i en lang rødgrønn tradisjon der de utnevner sine egne til viktige verv i samfunnet. Det har vi sett både gode og grelle eksempler på her lokalt det siste halvåret.

Kanskje Langeland skal holde nomineringer i familien og denne gangen bruke sin tid som stortingsrepresentant til å foreslå Raul til fredsprisen? Han kan sikkert bruke sin dyrebare tid som stortingsrepresentant til det, fremfor å representere fylket sitt?

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser, at vår region har en stortingsrepresentant som ikke ler av næringslivet når det går dårlig og en som synes gasskraftverk er positivt og bruk av gass skal økes i samfunnet.

lørdag 31. januar 2009

Bedriftsbesøk hos Steinsvik-gruppen
1. kandidat Bent Høie, Finn Martin Vallersnes og meg er på bedriftsbesøk hos Steinsvik-gruppen på Frakkagjerd i Tysvær.

Bjørn Apeland gav en god innføring i hva de jobber med både med gass, skipsbroer, og oppdrettskamera og hvilke utfordringer som bransjen og deres kunder har med finansiering, banker, skattetrykk, forskrifter og andre problemstillinger.

Et svært nyttig møte og omsvisning for å bli bedre kjent med folk og næringsliv.

Alle foto er tatt av Alf Einar Kvalavåg, redaktør Tysvær bygdeblad.

torsdag 29. januar 2009

Sosialistisk latter med bismak!

Sosialistisk latter med bismak for Tysvær

Det var nesten som jeg ikke trodde det jeg så på bilder og leste i avisen 29. januar. Her står en ansvarlig norsk statsråd og godter seg og ler for at gasskraftverket på Kårstø ikke er i drift. Sosialist og statsråd Erik Solheim sammen med sosialist og stortingsrepresentant Hallgeir Langeland, som på et vis skal representere Rogaland.

Nå skyldes riktignok stillstanden på Kårstø at energiprisen ikke svarer seg for å produsere, men hele poenget med gasskraftverket er å produsere mer energi i olje- og gassnasjonen Norge.

Erik Solheim, Hallgeir Langeland og SV synes det er bedre at gassen i stedet brennes, transporteres og brukes av engelskmenn og tyskere, enn at gassen benyttes som en kilde til verdiskaping i Rogaland, produktutvikling, industrivirksomhet og arbeidsplasser.

Satsningen som Haugesund-regionen har hatt på gass de siste årene har vært sterk, flere husstander og offentlige bygg bruker gass til oppvarming, biler går på gass og bedrifter som Gasnor og Nærgass bygger ut og distribuerer via røranlegg og tankanlegg.

I Tysvær kryr det av bedrifter som har utviklet bred kompetanse på gass. Selskaper som Karsten Bjelland, Nærgass, Gismarvik næringspark, StatoilHydro, Naturkraft og andre gjør at få kommuner kan gjøre Tysvær rangen stridig som gasskommune.

Da er det trist, men ikke overraskende, at vi har en regjering med slike politikere som ler av vårt næringsliv. Det var en annen tone over norsk gasspolitikk da Høyre og Thorild Widvey satt i regjering og gav klarsignal til å bygge gasskraftverket.

Utfordringen de neste årene er å bygge på den innsatsen som lokalt næringsliv i samarbeid med lokale myndigheter har gjort for å øke verdiskapingen og ta i bruk gassen også i Norge. Dette vil jeg svært gjerne bidra til, dersom Høyre gjør et godt valg og jeg blir valgt som stortingsrepresentant for Høyre og denne regionen.

søndag 25. januar 2009

Arveavgift må bort

Nei til økt arveavgift!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i Haugesund bystyre og Rogaland Høyres 3. kandidat til stortingsvalget 2009

Høyre går inn for at hele arveavgiften gradvis fjernes. Som en begynnelse ønsker vi å unnta familieeiendommer som barndomshjem og familiehytter for arveavgift. Høyre fremmet forslag om dette i Stortinget, men forslaget vant ingen støtte hos de rødgrønne.

Bolig- og eiendomsprisene har i snitt steget med 60 prosent de siste fire årene. Verdiøkningen på bolig og eiendom har gjort arveavgiften tyngre å betale. En bolig eller en hytte som har doblet sin verdi fra 1,5 million kroner til 3 millioner kroner på noen få år, tilsier nå en arveavgift på godt over 500.000 kroner. Og hvem har råd til å betale en slik avgift til staten? Resultatet er at familiehytter blir lagt ut for salg fordi vanlige folk ikke har råd til å betale en så stor arveavgift. Barneminner om bading, krabbefisking eller skigåing i fjellet fra hytten blir brutalt tatt bort. Plutselig må man betale en halv million til Kristin Halvorsen, for en hytte man alltid har disponert i familien! Slike saker gjør at gløden for regjeringsskifte blir sterkere hos meg, men minner også om noe av grunnen til at jeg meldte meg inn i Høyre for 16 år siden.


De siste årenes eksplosive vekst i eiendomsmarkedet gjør at mange ikke har andre muligheter enn å selge barndomshjem og familiehytter for å dekke statens krav på avgift.

De rødgrønne har vist en stadig større motstand mot småbedrifter og det hagler av beskyldninger om grådighet, nye skattekrav, nye regelverk og misunnelse fra de rødgrønne mot de som våger å investere egne penger og tid for å starte for seg selv. Det siste nye er at man skal straffe bedrifter som blir overlatt til andre generasjon ved å kraftig øke arveavgiften!

Om lag to av tre norske bedrifter er familiebedrifter. De står for 40 prosent av den totale verdiskapingen. Med en så fremtredende rolle i næringslivet og i sysselsettingen er det helt uforståelig at regjeringen vil at staten skal beslaglegge enda mer av bedriftens verdier ved generasjonsskifte. Høyre vet at et generasjonsskifte er en kritisk fase i en familiebedrift. Høyre har derfor sammen med de andre borgerlige partiene foreslått at man skal slippe å betale arveavgift ved generasjonsskifte dersom bedriften beholdes i familien over en 10-års periode. Jeg frykter at regjeringens ønske om høyere arveavgift vil føre til at mange bedrifter vil bli nedlagt. Dette gjelder alt fra produksjonsbedrifter, klesbutikker, urmakere, entreprenørbedrifter og andre klassiske familieeide småbedrifter som bidrar til lokalt eierskap.

De rødgrønnes forslag er et nytt eksempel på at de ikke skjønner bedrifters hverdag og vil skattelegge mer som en refleksmanøver. Småbedrifter som endelig går i pluss er da et vanlig rødgrønt angrepsmål. Regjeringen skjønner ikke at det vil føre til at færre starter opp bedrifter, færre vil overta bedrifter og de som blir overtatt blir satt langt tilbake i utviklingen ved at de før de har hatt første dag på jobben, må betale en skatteøkning som de rødgrønne har funnet på.

Arveavgiften er en urettferdig avgift som rammer usosialt. Man betaler skatt for noe man tidligere har betalt skatt, eiendomsskatt, og dokumentavgift for. Høyre varsler derfor kamp for å få fjernet hele arveavgiften.