tirsdag 29. november 2011

Smørmangel kan enkelt unngås

Norske forbrukere har i flere uker vært vantro til at det ikke er mulig å få kjøpt smør i norske butikker i 2011.

Tine skylder på økt etterspørsel og lavere produksjon fordi været og foret har vært for dårlig. Dette er noe man har visst om lenge før butikkhyller ble tomme og lagre tømt.

I dag er tollsatsene ca 400% toll på melk og importører opplever innkjøpspriser på over kr. 25,- per kilo for smør. Jeg mener landbruksministeren burde utfordret Tine og Statens landbruksforvaltning får å umiddelbart redusere tollsatsene slik at forbrukerne får tilgang til smør til vanlig pris.

Det er kanskje betegnende for situasjonen å lese hva Tine selv skriver om sine oppgaver som markedsregulator når det er behovet for reguleringstiltak når det er ubalanse mellom tilgangen på melk og etterspørselen. Alle eksempler fra markedsregulatoren selv omhandler hvilke tiltak som kan settes i verk når produksjonen er for stor. Ikke et eneste ord om hva som skal til når tilbudet er for liten i forhold til etterspørselen. Det vitner om at man ikke ivaretar kundenes interesser, men bare produsentens interesser etter mitt syn.

Tine har åpenbart gjort en for dårlig vurdering av markedssituasjonen og hatt dårlig kontakt med forbrukere, grossister og butikker som melder om tomme hyller og frustrerte kunder.

Landbruksministeren burde derfor på et langt tidligere tidspunkt grepet inn i situasjonen ettersom norske myndigheter helt enkelt kan redusere tollsatsene på melkeprodukter slik at norske forbrukere kan få tilgang til smør på vanlige vilkår.

Jeg er redd for at landbruksministeren er opptatt av at produsentene skal få bedre betalt for sine produkter og å øke salget av erstatningsprodukter som forbrukerne ellers ikke kjøper i samme grad.

Økt import kan jo også få forbrukerne til å få øynene opp for gode produkter fra andre land som tollsatsene i dag i praksis gjør det umulig å selge i norske dagligvarebutikker.

Jeg registrer at det er flere årsaker på en gang som får skylden for smørmangelen.

Jeg synes likevel problemet er at man har en ordning som ikke raskt tilpasser seg markedet og virkeligheten. Og når regjeringen heller ikke er villig til å iverksette tiltak så vitner smørmangelen om en svakhet ved monopoler som forsterkes av en regjering som ikke ønsker konkurranse fra utenlandske produsenter.

Jeg registrerer at Tine i går har sendt ut en pressemelding der de trekker tilbake påstandene om at situasjonen vil normalisere seg frem mot jul og at alle som vil ha julebakst og annen matlaging derfor kunne slappe av.

Nå resignerer altså Tine og ber om at tollsatsene reduseres for smør for alle aktører frem mot nyttår, slik at det kan importeres utenlandsk smør for å dekke markedsbehovet. I forrige uken påstod Tine at de hadde full kontroll og at smør ville snart være tilbake i butikkhyllene.

Høyre forutsetter derfor at statsråden og Statens landbruksforvaltning umiddelbart følger opp med å redusere og/eller fjerne toll på smørprodukter.

tirsdag 1. november 2011

Kjære, Knut Storberget!

Du bør være svært godt orientert om at svært mange poliitdistrikt i landet har kjempemangel på politifolk.

Det går ut over sikkerheten hver dag. At du da skal gjøre andre lokalsamfunn mindre trygge for å hjelpe Oslo, vil skape flere problemer enn de du løser.

Flere politifolk er en løsning. Samarbeid med kommune, utebransje, voksne, frivillige, media, lysbruk, kollektivtrafikk, taxi og mer oppmerksomhet er andre løsninger.

Du er justisminister for hele Norge, Knut Storberget.

Flere har påpekt at det er færre politistillinger i gatene enn tidligere.

Flere har påpekt at mange politistudenter ikke vil få jobb etter endt utdanning.

Flere har påpekt at politistillinger står ubesatt fordi regjeringen mener andre forhold i politidsitriktene skal prioriteres.

Høyre har påpekt at du kan benytte deg av Politireserven. Den brukes nesten aldri. Kanskje det er en god ide å bruke den nå? Politireserven er en reservestyrke i Politiet som består av mannskaper som har fullført militær førstegangstjeneste og som deretter utfører plikttjeneste i Politireserven resten av tjenestetiden.

Politireserven kan kun besluttes brukt av Kongen i Statsråd, altså regjeringen som du er en del av. Den kan brukes ved hel eller delvis mobilisering, for å avverge eller bergrense naturkatastrofer og andre alvorlige ulykker, samt for å opprettholde samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det.

Å "oppretteholde samfunnsorden" passer vel bra i denne saken og er en bedre løsning enn å overføre f.eks 100 politifolk fra andre deler av landet?