tirsdag 13. oktober 2009

Innlegg i trontalen - mitt første innlegg i Stortinget

Ærede President,
Som helt ny stortingsrepresentant for Høyre, medlem i Finanskomiteen og Høyres avgiftspolitiske talsmann gleder jeg meg til å bidra med mitt i fire år.

Det vært Høyres politikk å bidra å legge forholdene til rette for etablering av norsk gassindustri. Utviklingen av bruk av gass i Norge, er en politisk ønsket utvikling.

Men så kom en rødgrønn regjering.

I statsbudsjettet er det innført CO2-avgift på gass med unntak for gass til annen bruk enn oppvarming. Avgiften skulle egentlig tre i kraft fra 1. juli 2007.

ESA har sagt at dette er konkurransevridende og regjeringen har ikke vært i stand til å skjære gjennom.

Men innføring av en CO2-avgift medfører at det den gode intensjon blir det godes fiende, fordi for mange blir det da billigere å gå tilbake til oljefyring, og færre skip vil konvertere fra tungolje til gass.
Uten avgift er gass konkurransedyktig med olje.
Av total norsk gassbruk blir ca 72 % levert til idsutri, 20 % til samferdsel (gassferjer og nye skip) , 8 % til tjenesteytende sektor. Bare ca 2 % går til oppvarming av boliger.

Derfor utgjør heller ikke gass noen stor trussel for fornybare energikilder.

Norsk gassindustri har etablert over 30 mottaksterminaler for naturgass over hele Norge I Haugesunds- og i Stavanger -regionene er det bygd ut ledningsbasert distribusjonsnett på til sammen ca. 600 km.

Det kan være tre prinsipielle utfall i behandlingen av avgiftsspørsmålet:
1. Ingen avgift på bruk av gass – dvs man går tilbake til situasjonen før avgift ble introdusert. Dette vil Høyre støtte.

2. Opprettholde avgiften på gass til oppvarming og innføre EUs minimumsavgift på annen bruk. Dette vil føre til utfordringer for ferjetrafikk, gartnerier, næringsmiddelproduksjon og den store miljøsatsningen i skipsfarten.

3. Innføre ”full” avgift på all bruk av gass, noe Høyre frykter blir resultatet dersom SV får for mye innflytelse på morgendagens statsbudsjett.

Høyre forventer at regjeringen nå rydder opp og fjerner usikkerheten for norsk gassbransje.

På sikt er det riktig med en CO2-avgift på gass, men så lenge økt bruk av gass gir redusert bruk av oljeprodukter bør rammebetingelsene for norsk gassindustri bedres og ikke forverres.