fredag 27. juli 2012

Viktig med tillit til betalingssystemet


I en reportasjeserie i Dagens Næringsliv fremkommer det at svært mange bedrifter enten ikke har fått eller har fått delvise og forsinkede oppgjør etter bruk av innleide betalingsterminaler.

Finansnæringens Hovedorganisasjon mener at regelverket er for dårlig og Virke mener at det er reelle muligheter for at useriøse utleieaktører kan stikke av med innbetalte penger.

Høyre mener finansministeren straks må ta ansvar for at det utarbeides et sikkert regelverk som gjenoppretter tilliten til betalingssystemet.

Tillit til betalingssystemet er svært viktig i et moderne samfunn.

Den siste ukes fokus i Dagens Næringsliv på betalingsterminal-bransjen viser at det er ting som tyder på at tilliten er i ferd med å svekkes. En slik utvikling kan ikke regjeringen eller Stortinget tillate.

Regjeringen har i sin kampanje mot svart arbeid vedtatt at bruk av kontanter, særlig ved mellomstore og store transaksjoner, bør reduseres og i stedet vris til f.eks betalingsterminaler. Dette er en utvikling Høyre støtter.

For mange bedrifter og organisasjoner som er i en oppstartsfase, ikke vil kjøpe egen terminal, eller som har periodevise og fysisk oppdelte salg fra messer, loppemarkeder eller lotterier, vil leie av betalingsterminaler være mer praktisk og billigere enn kjøp av en terminal.

Derfor er det svært viktig at alle aktører som bruker slike løsninger vet at pengene de omsetter for faktisk kommer inn på konto.

Ellers vil driftsgrunnlaget for bedrifter skrumpe inn og tilliten til betalingssystemet vil gå ut over både seriøse utleiere, men også betalingsterminalmarkedet generelt sett og gjerne også de som leverer og drifter bankterminalene.

Jeg registrerer at Finanstilsynet i Dagens Næringsliv uttaler at terminalleverandører ikke er konsesjonspliktige og således ikke underlagt et tilsyn.

Det kan også virke som at flere bedrifter faktisk ikke vet hvem de er kunder oss og at ansvaret er uklart dersom oppgjør ikke finner sted.

Flere løsninger er nærliggende utover å vurdere å konsesjonsbelegge utleie av betalingsterminaler som f.eks krav til opprettelse av klientkonto som kunden selv disponerer eller krav om direkteinnbetaling til kundens egen bankkonto. Både kunden som betaler med kort, bedriften som selger en vare eller tjeneste, aktøren som driver med utleie av terminaler og de som er autoriserte forhandlere og står for driften, samt staten som skal få moms er tjent med at korrekt oppgjør foretas så raskt som mulig etter at transaksjonen er gjort.

Derfor bør Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og aktørene i betalingsterminalbransjen snarest finne en løsning som er bærekraftig, tillitvekkende og uten mulighet for svindel og bedrag av allerede innbetalte pengebeløp for næringslivet.


mandag 23. juli 2012

Bonuspoeng for flypassasjerer?


Regjeringen har sendt høringsforslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart.

Det åpnes opp for at tre flyruter kan få bonuspoeng. Dermed gir staten støtte til de fire største flyplassene.

Regjeringen ber om innspill til om dette vil påvirke konkurransen mellom flyplasser på Østlandet og ser helt ut til å glemme at f.eks Haugesund lufthavn ligger midt mellom Bergen og Stavanger og er i samme situasjon som Torp og Rygge. Det samme vil gjelde for både Stord og Kristiansand. Jeg har derfor utfordret statsråden om hele saken om bonuspoeng.

Her er link til min interpellasjon til statsråden. Den kommer til behandling i oktober, men slaget står nå.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=53847

Regjeringen har sendt på høring et forslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart. Forbudet har ført til mer konkurranse, økt tilbud, bedre kvalitet og lavere priser for kundene. Nå har regjeringen sendt et forslag på høring som skal gi goder til innbyggere bosatt i Norges fire største byer.

En utilsiktet konsekvens av et slikt forslag vil i praksis medføre at staten griper inn i konkurransen mellom lufthavner.

I tillegg påfører man norske reiselivsbedrifter utenfor storbyene enda større ulemper, slik svært mange regionale destinasjonsselskaper og NHO Reiseliv påpeker i sine høringsuttalelser. Kurs- og konferansemarkedet vil i enda større grad bli lagt til storbyene fordi staten premierer de som ønsker å ta fly dit.

Flere har i høringen påpekt de negative konsekvensene for flyplassene på Torp og Rygge i konkurransen mot Gardermoen. Det er et syn jeg deler.

Men samme argumentasjon kan brukes i enda større grad for Haugesund lufthavn, Karmøy. Denne flyplassen ligger midt mellom to av tre flyruter som får bonuspoeng og vil dermed kunne tape passasjerer direkte i form av at passasjerer velger Stavanger eller Bergen, og indirekte ved at kurs- og konferansemarkedet eventuelt svekkes av regjeringen ved å tildele utvalgte flyplasser særfordeler.

Haugesund lufthavn er i vekst og var den flyplassen i Norge som hadde kraftigst vekst i april måned. Dette skyldes en region i sterk vekst, høy aktivitet i næringslivet og en meget stor og vedvarende satsning på reiselivet med konkrete resultater.

For Haugesund lufthavn, Karmøy vil det være et svært sannsynlig scenario at de som er i utkanten av flyplassens nærområder i retning Bergen og Stavanger vil bruke Stavanger og Bergen. Dette vil være reisende fra Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke som normalt ville reist via Haugesund lufthavn.

Jeg vil også bemerke at dette vil også delvis gjelde Stord lufthavn i forhold til Bergen, som er enda nærmere Flesland enn Haugesund. Også Kristiansand lufthavn, Kjevik har konkurranseflater mot Stavanger lufthavn.

Bonuspoeng på flyreiser vil også svekke konkurranseevnen til tog på de strekninger hvor det er et alternativ. Dette vil også medføre økt trafikk inn mot og ut av de store byene med bil, samt mer press på de fire lufthavnene som i dag allerede har kapasitetsproblemer.

Jeg mener høringsforslaget ikke er godt nok gjennomtenkt og skaper flere problemer enn det løser.

Når man i tillegg vil måtte akseptere dårligere rutetilbud og høyere priser i hele landet som en konsekvens av dette, så bør regjeringen lytte til svært mange aktører som er negative til forslaget.

Det logiske er å enten innføre bonuspoeng for alle eller for ingen.

Ellers er det verdt å merke seg at det norske bonusforbudet har gitt norske flypassasjerer et bedre tilbud og til en lavere pris.