mandag 25. oktober 2010

Hev grensen for tollfri import!

I dag er grensen for at vi som forbrukere skal slippe å betale toll på egne bestillinger av småvarer fra utlandet på kr. 200,-.

Offisielle tall viser at det i 2008 var 317.000 tollekespedisjoner på varer under kr 1.000.- til Norge. Med andre ord: småverdier skaper mye byråkrati.

Satsen på kr. 200,- har stått helt stille siden 1975 (!). Det er liten tvil om at tiden har løpt fra beløpet og at de færreste kan i dag bestille filmer, musikk, klær eller andre produkter som norske butikker ikke kan tilby uten at man faller innenfor byråkratiets og myndighetenes avgiftsregime.

Det er liten tvil om at det må være en grense for å sikre at ikke avgiftsfritaket går ut over norske butikker som selger samme eller lignende varer. Høyre er opptatt av å finne et bedre balansepunkt mellom forbrukernes interesse av handlefrihet og næringslivets behov for like konkurransevilkår.

Høyre vil derfor fremme et forslag om å doble frisatsen til kr. 400,- i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett for 2011.

Vi er en del av et moderne samfunn hvor forbrukerne stadig henvender seg til verdensmarkedet for å kjøpe ting de vil ha. Da må staten følge opp slik at man ikke møter enkeltindividets småkjøp på internett med et massivt byråkrati som kun gir staten sterkt begrensede inntekter.

Høyre vil også både stemme imot regjeringens innføring av moms på e-bøker og det nye forslaget om å innføre moms på tjenester vi som forbrukere kjøper og laster ned fra internett fra utenlandske nettbutikker.

tirsdag 19. oktober 2010

Nødvendig med taktskifte for E-134-Haukelivegen

På tirsdag 19. oktober arrangeres det et stort og viktig folkemøte for regionens viktigste vei, E-134 Haukelivegen på Etne Kulturhus. Det å jobbe for å realisere flere av prosjektene på Haukelivegen er en av mine viktigste oppdrag etter at jeg ble valgt til å representere regionen vår på Stortinget.

Jeg har lyst å peke på hva som er status, utfordringer og vegen videre for å lykkes med å gjøre Haukelivegen mye bedre.

Arbeidet for å få realisert to nye tunneler mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell er kommet et langt skritt videre når nå Hordaland fylkeskommune og andre berørte kommuner har vedtatt å opprette eget bompengeselskap. Målet er at selskapet stiftes ganske snart og at selskapet skal finansiere reguleringsarbeidet for tunnelene gjennom en fylkeskommunal lånegaranti. Selve kostnaden er estimert til kr 3 milliarder og vil bidra til betydelig innsparing i kjøretid (25 minutt for vogntog) og halvert drivstoffbruk på samme strekning. I tillegg vet vi at behovet for kolonnekjøring på strekningen vil kunne fjernes i sin helhet.

Men for at reguleringsarbeidet kan starte venter vi alle nå på at samferdselsdepartementet skal ferdigbehandle konsekvensutredningsrapporten som er utarbeidet. Da kan Statens vegvesen utarbeide planprogram og starte arbeidet med reguleringsplan og bestemmelser. Det må være et mål for oss alle at reguleringsplanen for tunnelene er ferdig regulert i 2011 og at saken går gjennom kvalitetssikring slik at Stortinget kan behandle egen sak om tunnelene helst i 2012, men kanskje i 2013. Deretter er målet at byggingen kan starte i desember 2014 med åpning i 2017. Det er en del av min jobb å sørge for at regjeringen gjør jobben sin og passe på at fremdriften blir jevn og at statsbudsjettene setter av penger i fremtiden. Dessuten er det viktig å finne en modell som sikrer at mest mulig av bompengene går med på å betale veg og ikke renter og administrasjonskostnader.

Samtidig må vi også ha fokus på en viktig vegstrekning i Telemark, nemlig helt ny tunnel mellom Århus og Gvammen. Denne korter inn Haukelivegen med 11 km og fjerner det bratte partiet over Nutheimskleivane mellom Seljord og Hjartdal. Denne er fullfinansiert av staten og er planlagt å ha byggestart i 2012 med åpning i 2015. Her må vi også passe på at regjeringen holder løftene om denne viktige tunnelen for E134.

Vi vet også om de store planene om å få ny veg under Kongsberg i stedet for å kjøre midt gjennom trange sentrums- og boliggater på vår veg til Oslo. Dette prosjektet er også kommet svært langt og forventes oppstartet i 2012-2013.

I vår del av Haukelivegen kommer snart ny Stordalstunnel. Den åpner i 2013. I tillegg er det en rekke mindre strekningsvise tiltak i Tysvær og Vindafjord.

Vi må aldri ligge på latsiden og når nye prosjekter er vedtatt, er tiden inne for å ha gode planer for nye etapper. Det er ingen tvil om at strekningen Stordalen-Etne-Ølensvåg-Knapphus er overmoden for modernisering, utvidelser og delvis nye traseer. Ikke minst gjelder dette utfordringene Etne sentrum har og i enda sterkere grad vil få i fremtiden med tungtrafikk og gjennomgangstrafikk. Her må vi jobbe godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt slik at vegene blir tryggere og bedre.

Regionen har stått sammen om E-134 Haukelivegen og bygget gode allianser på tvers av kommuner, fylker og næringsliv. Det som er viktig fremover er å beholde enigheten og at diskusjonen om en svært lang eller to ganske lange tunneler ikke splitter regionen på en slik måte at andre veger vinner frem i kampen om planleggingsressurser, statlige midler og oppmerksomhet fra beslutningstakerne. Derfor ser jeg frem til at Statens vegvesen snart offentliggjør en faglig vurdering av de ulike tunnelalternativene slik at vi alle sammen kan ha fokus på en ting. Det beste for E-134!

torsdag 14. oktober 2010

Når byråkratene sover

Dette spørsmålet har jeg sendt til miljøvernminister Erik Solheim.

Tysvær kommune har i over to år ventet på å få godkjent en reguleringsplan for steinbrudd i Espevik. Saken har ligget i svært lang tid til behandling i miljøverndepartementet. Dette er en sak som er viktig for bedriften Amrock og for kommunen som ønsker flere arbeidsplasser. Det er et eksisterende steinuttak som søker om utvidelse og bør være i tråd med en varslet satsning på nasjonal bergverksindustri. Vil statsråden sørge for å stadfeste Tysvær kommunes reguleringsplan og er han fornøyd med over to års saksbehandling?

Tysvær kommunestyre godkjente i møte den 19.06.2008 en reguleringsplan for steinbrudd i Espevik etter en lang prosess. Vedtaket var et kompromiss som reduserte omfanget av utbyggingen, miljømessige konsekvenser ble sterkt redusert og eksisterende industri fikk mulighet til å videreutvikle seg.

Fylkesmannen i Rogaland hadde lagt ned innsigelse og reguleringsplanen ble derfor oversendt til Miljøverndepartementet 14. august 2008. Det er altså over to år siden og kommune og tiltakshaver undrer seg over at det er mulig med så lang saksbehandling på en godkjent reguleringsplan.

Dette gjelder et industristed som har vært i aktivitet siden 1990 og har produsert både blokkstein og i dag er det et knuseverk som produserer over 1 millioner tonn knust stein. Amrock opplyser at 80% eksporteres til Europa, mens resten hovedsakelig går til nærområdet i Stavanger, Haugesund og Tysvær.

Området som i dag er i bruk er på over 400 mål og har en stor dypvannskai som er meget egnet for eksport. Steinen i dagens område er granitt av meget god kvalitet, mens det er registrert enda bedre kvalitet på det område som kommunestyret har godkjent en utvidelse på.

NGU har klassifisert steinressursene i området som en ressurs av nasjonal verdi.

Det fine med bergsindustrien er at forekomstene ligger der, ute i distriktene, og kan ikke flyttes. Næringen genererer en rekke arbeidsplasser, ikke bare de 5000 som er direkte tilknyttet rundt om i landet, men også alle de andre arbeidsplassene som indirekte oppstår rundt bergverksbedriften.

Den 1. januar i år trådte mineralloven i kraft. Gjennom mineralloven stimuleres det til økt kartlegging av mineralressursene i Norge ved å utvide leteretten til å gjelde for alle mineraler. Økt kartlegging og kunnskap om berggrunnen vil også være viktig for den kommunale arealplanleggingen, og gir kommunene bedre muligheter til å sette av områder til råstoffutvinning i sine planer. I denne sammenheng er det viktig å se ønske om nasjonal satsing inn i en større internasjonal sammenheng. På verdensbasis er vi på vei inn i en utfordrende situasjon når det gjelder tilgang til nødvendige geologiske ressurser, samt at det er stor etterspørsel etter en rekke metaller.

Jeg vil derfor bli overrasket dersom statsråden etter lang saksbehandling vil overprøve kommunens reguleringsplan for en næring som er i ferd med å få nasjonalt fokus for videre vekst.

En godkjenning av planen vil kunne gi 50 arbeidsplasser og drift i 20-30 år.

torsdag 7. oktober 2010

Tilbake fra pappaperm!

Mandag 11. oktober er jeg tilbake etter seks ukers pappaperm:-)

Da blir bloggen igjen like aktiv som den var før sommerferien:-)

Kan du gjøre din kommune bedre?

Kan du gjøre din kommune bedre?

Denne kronikken fra meg står på trykk i denne ukens utgave av Tysvær Bygdeblad.

I disse dager har en god del mennesker fått en telefon de kanskje ikke var forberedt på. Noen vil snart få en. Kanskje du er en av dem? Noen har lagt merke til deg og kontaktet deg. De har spurt om du vil stå på en politisk liste for å gjøre Tysvær til en enda bedre plass å bo de neste fire årene. Noen som sa ja forrige gang er i tenkeboksen om de skal si ja en gang til.

Hva svarer man til det? Hva med andre som har lyst, men som ikke er sett av partiene enda? Kanskje partiet du er mest enig og minst uenig med kan få en telefon eller e-post av deg?

Jeg var aktiv i lokalpolitikken fra 1995 til 2009 før jeg ble valgt til Stortinget i fjor. Det har gitt meg mange erfaringer, opplevelser, gleder og utfordringer.

Vi er alle nye på et eller annet tidspunkt i livene våre. Det å være ny som politiker er en god begynnelse for å utvikle deg som person. Jeg vil gi deg noen korte grunner til å stille til valg i Tysvær neste år:
- Du blir kjent med kommunen din på en helt annen måte.
- Du blir kjent med svært mange hyggelige innbyggere.
- Du vil oppleve at det ikke bare er ditt partis politikere som er flinke og har noe å bidra med. Man lærer å bli flinkere til å skille sak og person.
- Du vil oppleve at folk blir opptatt av hva du mener fordi du har mulighet til å få ting gjort.
- Du vil få sjanser til selv å påvirke kommunes utvikling.
- Du vil oppleve at mye er opp til deg selv for å gjøre en god jobb.
- Du vil lære å kombinere den folkevalgte rollen som ombud for innbyggerne og arbeidsgiver for de ansatte.
- Det å engasjere seg sammen med andre er svært inspirerende og det å få prøvd ut dine meninger og argumenter i virkelighetens verden er alltid nyttig.
- Du vil få mye informasjon og sakspapirer som er ment å gi deg et grunnlag for egne og partiets meninger. Men det er din egen innsats som avgjør hvor mye tid du vil bruke på politikken. Ingenting kommer gratis. Heller ikke i politikken. Hvis du skal lykkes kreves det arbeid mellom møtene og i møtene.
- Du vil få en meningsfull fritid, men dårlig betalt og lite ros.
- Du vil raskt oppdage at å prioritere mellom ulike gode formål ikke handler om vond vilje, men om det er penger på budsjettet. Der får mange nye politikere en overraskelse.
- Du vil oppdage at mange kommunestyrer mangler folk under 25 år og at småbarnsforeldre er sjeldnere innslag enn pensjonister og folk ”i sin beste alder”. Kanskje du kan gjøre noe med det?

Tysvær kommune er en veldrevet kommune over lang tid. Det er innbyggerne selv som med sine stemmer velger hvem av innbyggerne som skal styre kommunen. Dere skal velge 29 medlemmer til kommunestyret av ca 10.000 innbyggere. I dag er det sju partier i kommunestyret deres.

Hvis du har lyst å stå på listen til et av partiene ta kontakt med dem via hjemmesiden til Tysvær kommune. Hvis du har fått en telefon fra et parti så si ja. Hvis telefonen er fra ”feil” parti så kontakt ditt eget! God nominasjon!