lørdag 17. juli 2010

Gratulerer til Navrud-familien!

Det er svært gledelig at regjeringen følger opp Høyres krav om at Laila Navrud får bli i Norge! Jeg har engasjert meg sterkt i saken og på dager som dette er det gøy å være politiker.

Det folkelige engasjementet har vært ekstremt stort og flott!

Det er trist at Arbeiderpartiets ryggmargsrefleks i denne saken har vært å beskytte byråkratiet fremfor å se enkelmenneskers skjebne, synes jeg. Da ville saken vært løst raskere og bedre.

Høyre er positiv til et endret regelverk og ser frem til at saken fremmes av regjeringen slik at vi kan komme med våre innspill.

Høyre gratulerer familien Navrud og håper de nå får seg gode stunder fremover!

torsdag 15. juli 2010

9 feilvurderinger av UNE i Laila-saken

Har laget en 9-punktsrekke med punkt hvor UNE bryter egne regler.

Se denne linken for en opplisting av alle punktene på UNEs hjemmesider: http://une.no/sakstyper/Utvisning-etter-utlendingslovens--29-OG-30/

Alle numrene er direkte sitater fra UNEs regelverk. Alle bokstaver er mine synspunkter.

1. Sitat: Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. Et viktig formål er å verne samfunnet mot kriminelt belastede utlendinger.
a. Laila er åpenbart ikke i denne kategorien ”kriminelt belastet”

2. Sitat: Utvisning på grunnlag av straff/særreaksjon (ilagt i Norge eller i utlandet) forutsetter som hovedregel at det/de straffbare forhold kan medføre fengselsstraff av en viss lengde
a. Det spørs vel om dette er dekkende for hennes ”forbrytelse”.

3. Sitat: Etter lovens § 70 skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering (hvis det er utvisningsgrunnlag). Her plikter utlendingsmyndighetene å veie forholdets alvor mot utlendingens tilknytning til riket, og vurdere om utvisning dette tatt i betraktning vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.
a. Tilknytning til riket: Hun bor i hus sammen med sin norske ektemann, har vært gift i over to år, de har et felles barn, hun snakker norsk og hun har/hadde jobb. Man kan vel knapt være mer tilknyttet riket enn det.
b. Uforholdsmessig inngrep i forhold til Laila selv. Åpenbart.
c. Uforholdsmessig inngrep i forhold til nærmeste familiemedlemmer. At et barn på under ett år skal miste kontakt i to-tre år med en av sine foreldre og at et ektepar hvor en er og den andre kommer til å bli norsk statsborger skal hindres i å bo her er åpenbart. En norsk gutt blir sendt til Fillipinene. Nesten utrolig at denne retningslinjen ikke er lagt mer vekt på i denne saken.

4. Sitat: Som alvorlige forbrytelser regnes bl.a. brudd på straffelovens narkotikabestemmelser samt krenkelser av de straffebud som er satt til å verne liv og helse. Både strafferammen, den konkret utmålte straffen, og om det foreligger eventuelle tidligere/gjentatte overtredelser, er sentrale momenter ved bedømmelsen av forholdets alvor.
a. Å jobbe på en kafe der hun rapporterer til skattemyndighetene og betaler skatt er vel langt utenfor denne definisjonen.

5. Sitat: Ved grov eller gjentatt overtredelse av bestemmelser i utlendingsloven vil forholdets alvor bl.a. bero på lengden av ulovlig opphold, omfanget av ulovlig arbeid eller hvor aktivt utlendingen har opptrådt med hensyn til å gi og opprettholde uriktige opplysninger. Også her er tidligere/gjentatte overtredelser sentrale momenter.
a. Oppholdet er lovlig. Omfanget av ulovlig arbeid er moderat og ikke tisliktet og hun har aktivt gjort oppmerksom på at hun har jobb.

6. Sitat: Når det gjelder utlendingens tilknytning til riket, tas det bl.a. hensyn til utlendingens oppholdsgrunnlag og om oppholdet har vært lovlig, ankomstalder, oppholdstid og graden av integrering i Norge
a. Lovlig opphold. Alder er vel ok. Likeså oppholdstid. Garden av integrering er vel: Kan ikke bli bedre.

7. Sitat: Dersom utlendingens nærmeste familiemedlemmer (typisk ektefelle og barn) er bosatt i Norge, må det vurderes hvor hardt en utvisning av utlendingen vil ramme dem så vel som utlendingen selv.
a. Samme argumentasjon som ovenfor. Nesten utrolig at man kan falle ned på UNEs standpunkt når man leser dette punktet.

8. Sitat: Ektefellens opprinnelse og tilknytningsforhold til Norge vil også være relevant.
a. Ektemannen er etnisk norsk statsborger. Deres felles barn er norsk statsborger.

9. Sitat: følge forskriftens § 14-1 første ledd skal en utlending med mindre enn to års ulovlig opphold i riket, og som har utøvd eller skal utøve familieliv av et visst omfang med barn i Norge (og vilkårene for familiegjenforening er oppfylt), som hovedregel ikke utvises på dette grunnlaget. Blant annet gjelder ikke hovedregelen om unnlatt utvisning når det ikke er uforholdsmessig å forutsette at familielivet kan videreføres i et annet land enn Norge.
a. Laila har hatt lovlig opphold og behandles strengere enn de som har hatt ulovlig opphold!

UNE har ikke gjort jobben sin. UNE har ikke fulgt retningslinjene. UNE bør snu før folks tillit til deres fremtidige avgjørelser blir alvorlig svekket.

onsdag 14. juli 2010

Laila Navrud må få bli i Norge!

Mange har reagert kraftig på UDI og UNEs utvisning av Laila Navrud. Det er svært skuffende å høre UNEs representant stå frem på TV2 og fremstå som snill fordi de ”bare” utviser i to år, mens de har hjemmel til 5 år. Når UNE sier at to års utvisning ”ikke vil være et uforholdsmessig vedtak” vitner dette om grov feilvurdering etter mitt syn.

Utlendingsnemnda behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet. Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. Et viktig formål er å verne samfunnet mot kriminelt belastede utlendinger står det på UNEs hjemmesider. Etter lovens § 70 skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering. Her plikter utlendingsmyndighetene å veie forholdets alvor mot utlendingens tilknytning til riket, og vurdere om utvisning dette tatt i betraktning vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Navrud jobbet og betalte skatt og forsøkte altså ikke å skjule arbeidet sitt. Hun gjorde det vi alle forventer av hverandre og nye landsmenn; fant seg en jobb og klarte seg selv. Hun er gift med en nordmann og har fått et barn med sin ektemann som også er norsk statsborger. En rekke formildende omstendigheter burde i sum bidratt til en annen konklusjon. UNE har ikke gjort jobben sin og tolket sitt eget regelverk feil.

Dette handler også om et uskyldig norsk barn på 6 måneder som havner midt i et forferdelig dilemma. Enten må barnet være borte fra moren, i en periode norske myndigheter anbefaler fullamming frem til 12 måneder, eller faren, selv om foreldrene altså er gift. I tillegg venter barnets bror på fem år på å få komme til moren i Norge fra Fillippinene. Dette barnet kan da være et år i barnehage før det begynne r på norsk skole til neste år. I stedet blir verdifull tid kastet bort i to år for alle involverte.

Denne saken er svært dårlig håndtert, man tar ikke enstemmige politiske signaler og svekker folks tillit til UNEs vurderinger i fremtiden.

Justisminister Knut Storberget har et ansvar for at regelverket er lett å forstå for brukerne, men også at det formuleres på en slik måte at man må være kodeekspert for å forså den. Når UNE åpenbart ikke følger eget regelverk så er det på tide at justisministeren reagerer.

6-timersdagen er dødfødt!

Høyre er glad for at arbeidsministeren legger debatten om 6-timersdagen død og påfører SV nok et sviende nederlag.

At SV tror at landet skal gå i pluss med at folk jobber 20% mindre og får 25% mer i lønn samtidig er intet annet enn voodoo-politikk og jeg er fornøyd med at statsråden nå har tatt voodoo-nålen fra SV.

Over hele Europa kuttes lønninger og pensjoner, mens SV ønsker at alle skal jobbe 20% mindre og få 25% mer i lønn. Det er oppsiktsvekkende og SV må snarest våkne opp i virkelighetens verden.

Norge har mangel på arbeidskraft og med en aldrende befolkning er kortere arbeidstid med full lønn ikke realistisk. Over natten ville dette resultert i 20.000 færre årsverk i helse- og omsorgssektoren og det er svært alvorlig når vi vet vi trenger ytterligere minst 30.000 ansatte frem mot 2025.

Norsk eksportindustri ville fått nok et rødgrønt skudd for baugen dersom regjeringen skulle innført 6-timersdagen. Norske lønninger ligger allerede langt over konkurrentland, kronekursen er stigende og renten er på vei opp. For en døgnbedrift vil et slikt forslag innebære et helt nytt vaktskift hver dag!

Høyre har advart regjeringen mot stadig nye utredninger som alle har konkludert med at 6-timersdagen er dårlig for samfunnet som helhet. Forsøk har vist at med sekstimersdag så jobber ikke eldre lengre, at sykefraværet over tid blir det samme, at trivselen øker noe, men at kostnadene er formidable og ikke gjennomførbare.

I Høyre har vi respekt for at arbeidet er en viktig del av folks liv og mener arbeidslivet må være fleksibelt og tilpasset den enkeltes situasjon og den enkelte arbeidsplass.