torsdag 26. februar 2009

E-134 er viktigst!


E-134 er viktigst!

Av: Arve Kambe, 3. kandidat på Rogaland Høyres stortingsliste

Etter at jeg ble nominert som stortingskandidat for Høyre og denne regionen har mange spurt meg om hva som står øverst på min prioriteringsliste når jeg blir innvalgt på Stortinget. Mitt svar er at jeg skal være E-134s forlengede arm på Stortinget og at det er min førsteprioritet.

E134 er en del av stamvegnettet i Norge, og den klart mest trafikkerte av øst-vest forbindelsen, og er også en tverrforbindelse mellom E39 og E18. Haukelivegen er av avgjørende betydning for næringstrafikken. Haukelivegen tar ca 33% av den totale øst-vest trafikken og ca 38% av den totale næringstrafikken over fjellet. Da kan vi ikke leve med at de rødgrønne ignorerer dette faktum i nasjonal transportplan.

Bygging av to nye tunneler gir stor innsparing i kjøretid og reduserte kostnader. Vinterproblemer blir praktisk talt eliminert og forbindelsen over fjellet blir radikalt forbedret hele året.

Utbygging av E134 med nye tunneler Seljestad – Røldal – Haukeli vil medføre en reduksjon av CO2-utslippene fra biltrafikken på E134 med ca. 10 tusen tonn årlig (47%).

Når Rogfast kommer vil trafikkpotensialet øke svært mye ved at en trailer og personbil vil bruke kortere tid over Haukeli enn via Kristiansand.

Utvikling av E134 med nye tunneler er topp prioritert av bedrifter/næringsliv, fylkeskommuner, kommuner og lokalmiljø i hele E-134s nærområde.

Prosjektet går ut på å bygge ny vegtrase mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell. I dette inngår to nye tunneler, pluss litt veg i dagen ved kryssing av Røldal. Tunnelen fra Seljestad til Røldal er tilnærmet horisontal, og tunnelen fra Røldal til Ulevåvatn har en moderat stigning. I Røldal påkobles RV 13 – Ryfylkevegen.

Den nye vegtraseen vil gi store innsparinger i kjøre‐, tids‐, og ulykkeskostnader. Den vil langt på vei fjerne regularitetsproblemene, og gi betydelig innsparing i drivstoff-forbruk og dermed utslipp til miljø. Innenfor prosjektområdet vil høydemetre reduseres med over 50%, og problemer med kurvatur vil falle helt bort

Alle relevante planer er utarbeidet og godkjent.

Næringslivet vårt er sterkt eksportrettet, med tilsvarende stort behov for transport. Dette gjør at E134 har en særlig viktig funksjon. E134 betjener en stor befolkning.
E134 er ryggraden i transportsystemet mellom Haugesund-regionen, Sunnhordland, Hardanger, Bergen i vest og Grenland, Vestfold, Oslo-området og eksportrutene i øst.


E134 er svært viktig for næringsliv, reiseliv, flyplass, havn og er en livsnerve i vår region som ikke har møter nok forståelse på Stortinget og regjeringen.

Mine konkrete krav til regjeringen i forbindelse med Nasjonal transportplan er følgende; -

1. Ikke bare sats på tog på Østlandet, vi trenger veger på Vestlandet. Vi trenger mer penger til investering, ikke bare vedlikehold.
2. Tunnellene må inn i planen og Haukeli-tunnellen skal bygges innen 2013
3. Den glemte Stordalstunnelen i Etne må realiseres raskest mulig
4. Rogfast må legges inn.
5. Høyfartstog må også utredes for Vestlandet og ikke bare i Oslo.

Min oppgave som forhåpentligvis fremtidig stortingsrepresentant for Haugesund- regionen er å bygge langvarige og gode allianser på Stortinget, slik at vår region kommer bedre ut enn i dag. Jeg tror at et sterkt Høyre, gir et sterkere Rogaland og dermed mer penger til veg i vår region.

fredag 20. februar 2009

Er inne på siste måling! Såvidt!

Det er meget jevnt, men jeg er inne på de siste to målingene som er kommet denne uken! Kjempegøy!

Sjekk linken på Rogaland Høyres hjemmeside for mer informasjon.

mandag 16. februar 2009

Jeg er en optimist:-)


Jeg er en optimist!


I mandagens avis henger ikke ingressen sammen med mine uttalelser. Det blir påstått at jeg ikke er optimistisk med tanke på å komme inn på Stortinget. Jeg kan opplyse om at jeg fra fødselen av har manglet pessimist-genet og er optimist av natur. Jeg tror helt klart at jeg har gode muligheter til å komme inn på Stortinget for å representere hele vår region.

Jeg tror dagens målinger er forbigående. Det er naturlig at regjeringen går frem i tider hvor de hver eneste dag kan bruke milliarder og millioner, og der standardsvaret på all kritikk fra opposisjonen er; slapp av det kommer en nye pakke i neste uke, og enda en måneden etter. Men etter hvert vil man måtte drive vanlig politikk igjen og der står Høyre sterkt. Det er korrekt at med dagens meningsmålinger så får ikke regionen vår en stortingsrepresentant for Høyre. Det synes jeg vil være meget uheldig. Haugesund-regionen trenger folk på Stortinget som kan tale vår sak. Jeg tror derfor at valgresultatet blir bedre enn dagens målinger og skal jobbe hardt frem mot valgdagen 14. september for at innbyggerne i Haugesund-regionen skal ha tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for oss. Min utfordring blir å overbevise tvilere og de som stemmer Høyre ved kommunevalg, men ikke stortingsvalg, til å stemme Høyre ved dette valget. Valget handler ikke bare om partipolitikk, men også om hvem som skal representere Haugesund-regionen på Stortinget de neste fire årene.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser og at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands. Regjeringens angrep på lokale bedrifter som går godt må tas bort og jeg går derfor til valg på å avvikle arveavgiften og formueskatten. Jeg tror det er viktig at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og lytter til innspill. Gå gjerne inn på www.arvekambe.no for å bli bedre kjent med meg.

onsdag 11. februar 2009

Oljeleting er viktig for Rogaland

Arve Kambe, 3. kandidat på Høyres stortingsliste i Rogaland

Oljeleting er viktig for Rogaland

På norsk sokkel er det flere år siden det er gjort nye og drivverdige funn for olje og gass. Det siste er Goliat hvor det italienske oljeselskapet ENI er operatør. Dette kan medføre betydelige ringvirkninger for norsk industri. Men etter dette er det fint lite av nye felt, og da er det Høyres syn at vi må utvide letingen til også å gjelde utenfor Nordland. Det er selvsagt SV mot. Men hvilke ringvirkninger får oljeleting og eventuelle funn for Rogaland?

Sosialist og stortingsrepresentant for Rogaland, Hallgeir Langeland, skriver i et svar til meg 11.02 at han ikke forstår hvorfor jeg blander Nordland inn i en diskusjon om utviklingen i Rogaland. Ja, han opplyser meg til og med at ”Nordland er et eget fylke og ligger ganske mange mil nord for Rogaland”. Det er direkte oppsiktsvekkende at en stortingsrepresentant for Rogaland anser dette som uinteressant.

I forbindelse med oljeleting er det nødvendig med seismikk og havbunnsundersøkelser. Det åpner muligheter for f.eks Deep Ocean, Eidesvik Offshore, Accpron, Deepwell, Kystdesign, Imenco og Riise Underwater engineering.

Rigger, skip og konstruksjoner som skal lete må tegnes, bygges og modifiseres. Det kan gi byggeoppdrag til Aibel i Haugesund, Westcon i Ølen, Karmsund Maritime, Aker Solutions i Eigersund eller Stord, betongkonstruksjoner for Ølen betong. Utstyrsprodusenter som f.eks Steinvik-gruppen på Frakkagjerd, Imenco på Risøy og Bauer-Nilsen får også mulighet til å videreutvikle seg og levere tjenester og produkter.

Våre største rederier Knutsen, Eidesvik, Solstad og Østensjø har alle oppdrag i offshore-sektoren. Våre lokale rederier har mange sjøfolk på skipene og mange i administrasjon som gir regionen enorm tilgang på kompetanse. En kompetanse vi må ta vare på ved å gi tillatelser til mer oljeleting. Våre rederier er også i fremste rekke i å utvikle miljøvennlige skip og benytter blant annet gass som drivstoff.

Når driften av plattformene starter vil veldig mange fra denne regionen jobbe der, og mange vil ha utdanning fra våre videregående skoler, fagskoler og høyskole, samt Resq på Bleivik.

Det blir derfor utrolig feil når Langeland nøyer seg med å hevde at Nordland ligger mange mil nord for Rogaland. Effekten av oljeleting i Nordland ligger rett utenfor stuedøren til svært mange i vår region. Derfor er oljeleting en viktig sak for oss rogalendinger. Dette er Langeland og SV i mot.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser, at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands og at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og ikke mot.

mandag 9. februar 2009

Besøk i Vindafjord Høyre

Dagens lederartikkel i Grannar, lokalavisen for Etne og Vindafjord:-)

Lokal røyst

09.02.09

Høgremannen Arve Kambe vil på Stortinget og vil bli ei lokal røyst. Han er frå Haugesund der han i ei årrekkje har vore ein markant politikar. Nå har 34-åringen ambisjonar nasjonalt og må ut i feltet for å læra, visa interesse og vinne gehør. Hans bodskap er at han er ein mann for heile regionen og at han har samferdsel som første prioritet. Kambe har sterk tilknyting til Etne og Vindafjord, og lover å bli ein politikar for alle på Haugalandet.

Utfordringa hans er å koma inn på Stortinget frå ein tredjeplass. Han treng ein sterk Høgre-vind i ryggen, men også solid distriktsstøtte, for å fullføra ferda han har gitt seg ut på.

Det som er sikkert er at regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden vil vera tynt representert i den komande nasjonalforsamlinga. Og me saknar politikarar av format. Størst er saknet innan samferdsel, der det er spesielt viktig å ha røyster med gjennomslag. Om Kambe kan koma i format med legendariske Kjell Opseth, skal vera usagt, men viljen og gløden for å bli ein markant samferdselspolitikar, det har den unge haugesundaren. Strategiske eigenskapar og kontaktnett er viktig i den storpolitiske andedammen, og der vil ein nykomar ha ein veg å gå.

For ein kvar region vil det framover vera svært viktig å ha sentrale og sterke talsmenn innan samferdsel. Spesielt for eit område som vårt, som er delt av ei fylkesgrense og har ei aust-vest ferdselsåre som knivar om vegmidlane med andre og langt sterkare regionar. Me har sett lite til slike politikarar dei siste åra. Tidlegare har Einar Steensnæs (KrF) og Torhild Widvey (H) vore sterke regionale røyster innan samferdsel. Me såg for oss at Steinulf Tungesvik (Sp) kunne ta denne arva vidare, men hans eigne sytte for at det ikkje skjedde. Difor tar me gjerne imot ein offensiv Arve Kambe på tinget. Men om han greier målet, er me relativt usikre på.

torsdag 5. februar 2009

Castros beste venn – ikke Rogalands

Av: Arve Kambe, 3. kandidat på Høyres stortingsliste i Rogaland


Sosialist og stortingsrepresentant for Rogaland gjentar i torsdagens Haugesunds Avis sin dårlige humor og forsvarer sin latter og smil over bedrifter som sliter i dagens marked. I tillegg påpeker han at jeg er humørløs som ikke gleder meg over at gasskraftverket ikke går og at regjeringen ikke har gjort nok for å ta i bruk gass som energi- og oppvarmingskilde i hele landet.

Etter mitt syn er Hallgeir Langeland en vandrende brems for Rogaland. Ikke vil han og SV ha oljeleting utenfor Nordland, men han vil selvsagt bruke inntektene derfra. Dette vil frata bedrifter langs kysten vår store oppdrag i forbindelse med letevirksomhet og til slutt utbygging og utvinning. Ikke vil han og SV satse på nye og brede veger, selv om også busser vil nye godt av vegene.

Langeland prøver å insinuere at George W. Bush angivelig er en venn av meg. Det synes jeg er en platt retorikk og viser at Langeland har lite å fare med. Faktum er at jeg har støttet Clinton og Gore, samt Obama denne gangen. Mens bestevennen til Hallgeir Langeland er jo Cubas tidligere diktator Fidel Castro. Langeland har benyttet tiden som stortingsrepresentant til å foreslå at Castro skal få Nobels fredspris (!!). Nå er jo han ikke lengre president, men i pakt med gode kommunistiske og sosialistiske samfunn, som Langeland støtter, så har han enkelt og greit utnevnt lillebroren sin, Raul, til president.

Det føyer seg inn i en lang rødgrønn tradisjon der de utnevner sine egne til viktige verv i samfunnet. Det har vi sett både gode og grelle eksempler på her lokalt det siste halvåret.

Kanskje Langeland skal holde nomineringer i familien og denne gangen bruke sin tid som stortingsrepresentant til å foreslå Raul til fredsprisen? Han kan sikkert bruke sin dyrebare tid som stortingsrepresentant til det, fremfor å representere fylket sitt?

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser, at vår region har en stortingsrepresentant som ikke ler av næringslivet når det går dårlig og en som synes gasskraftverk er positivt og bruk av gass skal økes i samfunnet.