fredag 20. mai 2011

Rammebetingelser for Oslo Børs

President,
 
Børser og verdipapirsentraler utgjør en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Det er staten som godkjenner og gir konsesjon.
 
I 2001 ble Oslo Børs privatisert. Børsen fusjonerte deretter med Verdipapirsentralen i 2007. I dag er Oslo Børs den eneste selvstendige børsen i Norden. Stortingets finanskomite hadde møte med Oslo Børs VPS i deres lokaler tirsdag 15. mars 2011. Her ble det gitt informasjon og oppdateringer som jeg og Høyre ønsker å ta mer tak i enn regjeringen til nå har ønsket å gjøre.
 
I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser.
Amerikanske børser eier i dag 11 nasjonale europeiske børser. Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, shipping og energi. Europeiske myndigheter har åpnet for konkurranse med ny regulering som åpner konkurransen for  børs, og ny regulering som åpner konkurransen for oppgjør og registrering av verdipapirer er under utarbeidelse. Samtidig er kravene til rask og moderne teknologi i en kraftig forandring. Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse, og har bedt Finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser og tatt til orde for å få en likebehandling med andre konsern i Europa som har stordriftsfordeler, mindre detaljregulering og færre begrensninger. Dette uten at det har kommet noen oppfølging fra finansministeren.
 
Derfor vil jeg i dag utfordre finansministeren til en debatt om Oslo Børs i Stortinget. Jeg er nysgjerrig på hvilken strategi finansministeren har for å styrke Oslo Børs VPS i en tid der europeiske børser, clearingvirksomheter og oppgjørsmarkeder er i en kritisk fase.
 
Oslo Børs VPS er viktig for å tiltrekke risikokapital til norske bedrifter.  Risikokapital er avgjørende for næringslivets verdiskapning og Høyre mener det må være en klok målsetting for norske myndigheter å bidra til en levedyktig infrastruktur for det norske kapitalmarkedet. Verdipapirnæringen i Norge må ha vilkår som gir mulighet til å konkurrere på lik linje med konkurrentene.  
 
 
Som nevnt ba Oslo Børs VPS  i et brev 10. august 2009 finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser. Det ble sendt en etterlysning av et svar til departementet i januar 2011. Begge henvendelsene er fortsatt ubesvart av Finansdepartementet.
 
Etter mitt syn er dette arrogant og noe av bakgrunnen for at jeg inviterer statsråden til Stortinget for debatt. Rammebetingelser for Oslo Børs er viktige og dersom de sender flere bekymringsmeldinger til myndighetene gjennom flere år uten å bli verken hørt eller kommentert, så er det etter Høyres syn svært kritikkverdig.
 
 
President, Oslo Børs VPS skriver i sin årsmelding for 2010 at ” Fremveksten av konkurrerende markedsplasser gjør at det ikke er sannsynlig at konsernet vil beholde den markedsandelen det har i dag. Det forventes dog at Oslo Børs i strategiperioden fortsatt vil være hovedmarkedsplassen for de noterte verdipapirene og at oppgjør og registertjenestene i stor grad vil skje i VPS”. Videre: ”Samlet sett vil disse forholdene medføre en betydelig redusert lønnsomhet på handel og oppgjør. Dette stiller krav til effektivisering av virksomhetene generelt, og kjernevirksomheten spesielt.”  Og det er her utfordringen ligger for Oslo Børs, President.

President, flere internasjonale verdipapirforetak har etablert en infrastruktur med ordreroutere som er koblet opp til en rekke markedsplasser. Mindre verdipapirforetak gis tilbud om oppkobling til denne infrastrukturen. Dette bidrar ytterligere til at de tradisjonelle børsene opplever økt konkurranse og økt prispress på handel. Verdipapirforetakene ønsker alternative markedsplasser for å sikre konkurranse, og det er sterke krav om ett felles europeisk verdipapiroppgjør og valgfri bruk av verdipapirregistre. Innføring av nytt EU-regelverk forventes derfor å endre vesentlige elementer i finansmarkedet i årene fremover. President, økt konkurranse for børsene er noe Høyre er tilhengere av. Oslo Børs har påpekt ovenfor norske myndigheter at deres konkurransebetingelser svekkes av særnorske regler og medfører ulemper som konkurrentene ikke har.
 
Konsernet har en sterk stilling i dag, det er fra denne posisjonen de må tilpasse seg det nye konkurransebildet i Europa og den påvirkning det har på den norske verdikjeden, både når det gjelder notering, handel, clearing og oppgjør.
 
Konsekvenser av fusjonsbetingelser for konsernet er :
 
• Ikke lov å utkontraktere kjernevirksomhet, heller ikke innenfor konsernet). Konsekvens: 3 konsesjonsselskaper = 3 IT-avdelinger, 2 økonomifunksjoner, 2 juridiske avdelinger
• Utlån av enkeltpersoner til oppgaver på tvers av selskapene skal forhåndsgodkjennes av Finanstilsynet.
• Oppgaver som ønskes gjort i fellesskap, eksempelvis leie av maskinrom, må forhåndsgodkjennes av Finanstilsynet
• Leie av systemer/drift fra eksterne må forhåndsgodkjennes av tilsynet
• Forhåndsgodkjennelse av utbytte fra VPS
 
- Selskapenes styrer er fratatt beslutningsmyndighet
- Normal styring ved tilsyn og IKT forskrift mv er tilsidesatt
- Tidshorisonten pr beslutning blir ofte svært lang
- Dyrere og dårligere løsninger blir valgt
- Planlegging blir usikkert. Det meste skal godkjennes av Finanstilsynet, som i tillegg har lang saksbehandlingstid.
- Kostnader med byråkrati har vokst og kostnader for byråkratiet har vokst.
 
Man kunne innført meldeplikt og ikke godkjenningsplikt i stedet, President.
Slikt sett er nå situasjonen i Oslo Børs VPS sammenlignbar med andre finansielle foretak underlagt løpende kapitaldekningskrav, hvor det ikke er lagt opp til en slik forhåndsgodkjennelse. Jeg er ikke sikker på at det foreligger grunnlag for en fortsatt særbehandling , og at foretakets styre og eiere nå i stedet på vanlig måte burde kunne gis ansvaret for å fastsette utbytte og konsernbidrag innenfor gjeldende konsesjonsvilkår og regelverk. Finanstilsynet vil føre løpende tilsyn med kapitalsituasjonen i foretaket, og vil således kunne gi pålegg dersom det skulle avdekkes brudd med gjeldende regelverk. Dette er en arbeidsdeling som fungerer godt for finansnæringen for øvrig, og som etter Høyres vurdering har gode grunner for seg. En ordning hvor myndighetene konkret vurderer nivået på utbytte og konsernbidrag bryter dessuten med fundamentale prinsipper om styrets og eiernes ansvar. Videre innebærer dagens ordning betydelige administrative byrder for både tilsynsmyndigheter og foretaket. Det er også begrensninger på at konsernbidraget sammen med utbytte ikke kan overstige forsvarlig utbetaling basert på det enkelte års drift”. Dette innebærer at konsernbidraget ikke kan overstige årsoverskuddet i det aktuelle året, selv om foretakets underliggende soliditet er god og overstiger kapitalkravene. Dette reduserer foretakets og konsernets fleksibilitet i betydelig grad, f.eks når man i enkelte år vil vurdere det viktig å bygge opp buffere og i etterfølgende år kan redusere disse.
 
Konsernets fusjonsbetingelser innebærer dessuten blant annet et forbud mot å utkontraktere virksomhet, som for eksempel IT-tjenester og fellesfunksjoner i konsernet. I praksis kan for eksempel ikke VPS’ IT-avdeling drifte Oslo Clearings clearingsystem. Oslo Clearing måtte derfor etablere en egen IT-avdeling for å kunne starte med aksjeclearing for det norske markedet i 2010. Jeg mener at detaljgraden i myndighetenes vilkår på noen områder kan virke i overkant strenge, særlig der hvor lovverket i utgangspunktet allerede regulerer det aktuelle området.
 
 
Det fusjonerte Oslo Børs VPS ble etablert for å øke fleksibiliteten og sikre at de norske infrastrukturaktørene trakk i samme retning. I tillegg var fusjonen viktig for å opprettholde investeringsvilje for å bevare en konkurransedyktig infrastruktur i et relativt lite marked i europeisk sammenheng.
 
Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, og blant de største i verden innen shipping og energi. Børsen er nå den eneste selvstendige børsen i Norden. VPS i Norge og VP i Danmark er de eneste selvstendige verdipapirsentraler i Norden. I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Tilsvarende skjer med verdipapirsentraler.
 
Europeiske myndigheter ønsker konkurranse, standardisert europeisk infrastruktur og færre ’nasjonale’  børs og verdipapirkonsern. Oslo Børs og Oslo Clearing har allerede vært konkurranseutsatt i flere år og ytterligere regulering kan ventes om kort tid, noe som åpner for fri konkurranse også innen VPS’ kjerneområder oppgjør og registrering av verdipapirer. Bl.a vil den europiske sentralbanken ’overta’ rollen som verdipapiroppgjørssentral om få år.  Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse.
 
Det er derfor et behov for at regjeringen og Stortinget har en debatt om Oslo Børs sine rammebetingelser, noe som jeg ikke kan se å ha vært tilfelle i denne stortingsperioden.
 
Oslo Børs VPS har i dag en sterk stilling i sitt marked. Høyre ønsker en sterk og viktig Oslo Børs. Utviklingen viser at det er nødvendig med like vilkår som konkurrentene. Dette er myndighetenes ansvar. Dersom regjeringen ønsker strengere vilkår for Oslo Børs VPS enn andre børser, synes jeg regjeringen må begrunne dette bedre enn de hittil har vært i stand til.
 
Statistikken viser at nesten halvparten av private aksjonærer på Oslo Børs er over 60 år. Over tre av fire er menn. Og over halvparten er eid av folk fra Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland. Høyre ønsker å stimulere til at flere bruker aksjemarkedet som sparing, President. Enten sparing i enkeltaksjer eller i ulike fondsløsninger. Det er viktig for næringslivet og staten at flere nordmenn investerer i våre bedrifter, i stedet for å fokusere på bolig, hytte, bil og båt, President. Selveierdemokratiet står sterkt i Høyre og vi har en mer ambisiøs politikk for å gjøre dette enklere og mer lønnsomt for folk enn regjeringen dessverre har vist. For småaksjonærene tror jeg det er viktig at terskelen for å investere i aksjer er lavest mulig. Da tror Høyre og jeg at det er viktig med en selvstendig norsk børs for svært mange av fremtidens aksjonærer. Flere unge og flere kvinner, samt flere landsdeler må inn i aksjemarkedet, President. Det vil være bra for næringslivet som vil få tilgang på mer kapital, men også for at flere vil få forståelse av viktigheten av privat eierskap og sunn drift av bedrifter i et fritt marked, President. Den særnorske formueskatten gjør det dessuten mer lønnsomt for utlendinger å eie aksjer i norske bedrifter enn nordmenn, men det er en annen debatt, President.
 
Aksjene i Oslo Børs VPS er fritt omsettelige og er eid av norske og utenlandske selskaper. For at Oslo Børs VPS skal forbli  selvstendig  er man avhengig av å ha fornøyde, gode og kompetente eiere, President. Derfor kan det være lurt å lytte til styret i Oslo Børs VPS som ønsker at det er styret som selv skal fastsette størrelsen på eventuelle utbytter fra selskapet. Selvsagt begrenset av krav til egenkapital, bufferkapital og andre krav som stilles til selskapet. Poenget er at eierne innenfor regelverket selv kan styre dette.
 
2010 har vært preget av økt konkurranse i internasjonale børser, spesielt innenfor aksjehandel. 20 nye selskap ble tatt opp til notering på Oslo Børs som anses av de aller fleste norske selskap som et naturlig noteringssted.
 
En børsnotering gir større muligheter for tilgang til kapital og gjør aksjene mer likvide. Mange investorer investerer kun i børsnoterte selskaper, blant annet fordi noterte selskaper er underlagt strengere krav enn andre, noe som gir investorene en større trygghet. Mer enn halvparten av meglerhusene på Oslo Børs er utenlandske, og internasjonale investorer dominerer den daglige handelen. Dette gjør at noterte selskaper har et godt utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonal kapital. For aksjeeiere er det også av verdi at aksjen er rimelig lett omsettelig dersom man av ulike årsaker ønsker å selge. Derfor er det viktig at svært mange meglerhus handler på Oslo Børs og skaper interesse og omsetning for aksjer i norske bedrifter, President.

Norge er verdens 3. største gasseksportør og 5. største oljeeksportør, og er dermed en ledende nasjon innen produksjon og handel av energi. Dette gjenspeiles også på Oslo Børs. Målt i antall noterte selskaper er Oslo nest størst i Europa på energi generelt og nest størst i verden innen oljeservice spesielt.

Norge er i dag verdens 5. største maritime nasjon. Dette gjenspeiler seg også på Oslo Børs. Målt i antall noterte selskaper er Oslo nest største shippingbørs i Europa og 3. størst i verden.

Norge er verdens nest største eksportør av fisk og sjømatprodukter. Dette gjenspeiles også på Oslo Børs som er vokst frem som verdens største og viktigste finansielle markedsplass for sjømatsektoren.

For å utvikle tilbudet innen disse sektorene er det dessuten inngått samarbeidsavtaler med Singapore Exchange (SGX) og Toronto Stock Exchange/TSX Venture Exchange som blant annet legger til rette for sekundærnotering på Oslo Børs for selskap notert på disse samarbeidsbørsene. Børsen har også et strategisk samarbeid med London Stock Exchange (LSE) om handelssystemer og økt synlighet for internasjonale investorer.

Nasjonale og internasjonale selskaper har mange børser å velge i når de skal på børsmarkedet. Ingen velger en børs for å være hyggelig med børsen og dens eiere, men er en markedsmessig vurdering hvor mange faktorer spiller inn. Felles for disse er at de skal styrke selskapet. Tilgang til potensielle investorer, både ut fra økonomisk evne og forståelse av bransjen er viktig. Like konkurransevilkår er også viktig. En proff børs er svært viktig. At ikke kostnadsnivået, f. eks i form av introduksjonsavgift og årlig kursnoteringsavgift, ikke er for høyt, selv om det for store selskaper har minimal betydning. Både Oslo Børs og Verdipapirsentralen er som infrastrukturbedrifter preget av en høy andel av faste kostnader som ikke varierer med aktivitetsnivået. Det fokuseres derfor sterkt på kostnadsstyring. Kundenes krav til moderne og stadig raskere teknologi er også en sterk kostnadsdriver som for en liten aktør krever at man kan dele teknologi med andre hvis man skal stå selvstendig.  

 

Med en global konkurranse om kapitalen er det viktig for et lite marked som det norske at ikke bare det enkelte selskap, men også aksjemarkedet som helhet fremstår som attraktivt. Høyre synes derfor det er et gode for Norge og norsk næringsliv at vi har en selvstendig Oslo Børs.

 
Det er 10 år siden børsen ble privatisert og fire år siden fusjonen med Verdipapirsentralen. Høyre synes det er på tide med en gjennomgang av betingelser, vilkår og regelverk. Vi mener også det er på tide med en større politisk debatt om hva vi ønsker at Oslo Børs skal være. Høyre er bekymret over at de rødgrønne fokuserer stort sett på offentlig sektor og mindre fokus på behovet for en sterk norsk børs.

onsdag 18. mai 2011

Oslo Børs er viktig for norsk næringsliv!

Oslo Børs ble privatisert i 2001 og fusjonerte med Verdipapirsentralen i 2007. I dag er Oslo Børs den eneste selvstendige børsen i Norden. I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, shipping og energi. Europeiske myndigheter har åpnet for konkurranse med ny regulering som åpner konkurransen for både børs, oppgjør og registrering av verdipapirer. Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse, og har bedt Finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser og tatt til orde for å få en likebehandling med andre konsern i Europa som har stordriftsfordeler, mindre detaljregulering og færre begrensninger. Dette uten at det har kommet noen oppfølging fra finansministeren. Torsdag 19. mai utfordrer jeg finansministeren til en debatt om Oslo Børs i Stortinget. Jeg er nysgjerrig på hvilken strategi finansministeren har for å styrke Oslo Børs VPS i en tid der europeiske børser, clearingvirksomheter og oppgjørsmarkeder er i en kritisk fase.

Oslo Børs VPS er viktig for å tiltrekke risikokapital til norske bedrifter, kanskje særlig til små og mellomstore bedrifter. Risikokapital er avgjørende for næringslivets verdiskapning og Høyre mener det må være en klok målsetting for norske myndigheter å bidra til en levedyktig infrastruktur for det norske kapitalmarkedet. Verdipapirnæringen i Norge må ha vilkår som gir mulighet til å konkurrere på lik linje med konkurrentene.

Børsens fusjonsbetingelser innebærer blant annet et forbud mot å utkontraktere virksomhet, som for eksempel IT-tjenester og fellesfunksjoner i konsernet. I praksis kan for eksempel ikke VPS’ IT-avdeling drifte Oslo Clearings clearingsystem. Oslo Clearing måtte derfor etablere en egen IT-avdeling for å kunne starte med aksjeclearing for det norske markedet i 2010. Jeg mener at detaljgraden i myndighetenes vilkår på noen områder kan virke i overkant strenge, særlig der hvor lovverket i utgangspunktet allerede regulerer det aktuelle området.

Konsernets tre konsesjonsselskaper er også underlagt tilsyn av disse forholdene. Slik det er i dag vil tilsynet delvis ha tilsyn med egne og departementets beslutninger, der de har trådt inn i styrets normale beslutningsrolle. Eksempelvis gjelder dette ansvaret for å holde en tilstrekkelig ansvarlig kapital i selskapet.

Oslo Børs VPS ba i august 2009 Finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser. Børsen tok til orde for en likebehandling med andre børser og verdipapirkonsern i Europa, som er underlagt mindre detaljregulering og har færre begrensninger. Det ble sendt en fornyet henvendelse til departementet i januar 2011. Begge henvendelsene er fortsatt ubesvart av Finansdepartementet. Etter mitt syn er dette arrogant og noe av bakgrunnen for at jeg inviterer statsråden til Stortinget for debatt. Rammebetingelser for Oslo Børs er viktige og dersom de sender flere bekymringsmeldinger til myndighetene gjennom flere år uten å bli verken hørt eller kommentert, så er det etter Høyres syn svært kritikkverdig.

Det fusjonerte Oslo Børs VPS ble etablert for å øke fleksibiliteten og sikre at de norske infrastrukturaktørene trakk i samme retning. I tillegg var fusjonen viktig for å opprettholde investeringsvilje for å bevare en konkurransedyktig infrastruktur i et relativt lite marked i europeisk sammenheng.

Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, og blant de største i verden innen shipping og energi. Børsen er nå den eneste selvstendige børsen i Norden. VPS i Norge og VP i Danmark er de eneste selvstendige verdipapirsentraler i Norden. I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Tilsvarende skjer med verdipapirsentraler.

Europeiske myndigheter ønsker konkurranse, standardisert europeisk infrastruktur og færre ’nasjonale’ børs og verdipapirkonsern. Oslo Børs og Oslo Clearing har allerede vært konkurranseutsatt i flere år og ytterligere regulering kan ventes om kort tid, noe som åpner for fri konkurranse også innen VPS’ kjerneområder oppgjør og registrering av verdipapirer. Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse.

Det er derfor et behov for at regjeringen og Stortinget har en debatt om Oslo Børs sine rammebetingelser, noe som jeg ikke kan se å ha vært tilfelle i denne stortingsperioden.

Oslo Børs VPS har i dag en sterk stilling i sitt marked. Høyre ønsker en sterk og viktig Oslo Børs. Utviklingen viser at det er nødvendig med like vilkår som konkurrentene. Dersom regjeringen ønsker strengere vilkår for Oslo Børs VPS enn andre børser, synes jeg regjeringen må begrunne dette bedre enn de hittil har vært i stand til. Dette er myndighetenes ansvar.