onsdag 18. mai 2011

Oslo Børs er viktig for norsk næringsliv!

Oslo Børs ble privatisert i 2001 og fusjonerte med Verdipapirsentralen i 2007. I dag er Oslo Børs den eneste selvstendige børsen i Norden. I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, shipping og energi. Europeiske myndigheter har åpnet for konkurranse med ny regulering som åpner konkurransen for både børs, oppgjør og registrering av verdipapirer. Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse, og har bedt Finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser og tatt til orde for å få en likebehandling med andre konsern i Europa som har stordriftsfordeler, mindre detaljregulering og færre begrensninger. Dette uten at det har kommet noen oppfølging fra finansministeren. Torsdag 19. mai utfordrer jeg finansministeren til en debatt om Oslo Børs i Stortinget. Jeg er nysgjerrig på hvilken strategi finansministeren har for å styrke Oslo Børs VPS i en tid der europeiske børser, clearingvirksomheter og oppgjørsmarkeder er i en kritisk fase.

Oslo Børs VPS er viktig for å tiltrekke risikokapital til norske bedrifter, kanskje særlig til små og mellomstore bedrifter. Risikokapital er avgjørende for næringslivets verdiskapning og Høyre mener det må være en klok målsetting for norske myndigheter å bidra til en levedyktig infrastruktur for det norske kapitalmarkedet. Verdipapirnæringen i Norge må ha vilkår som gir mulighet til å konkurrere på lik linje med konkurrentene.

Børsens fusjonsbetingelser innebærer blant annet et forbud mot å utkontraktere virksomhet, som for eksempel IT-tjenester og fellesfunksjoner i konsernet. I praksis kan for eksempel ikke VPS’ IT-avdeling drifte Oslo Clearings clearingsystem. Oslo Clearing måtte derfor etablere en egen IT-avdeling for å kunne starte med aksjeclearing for det norske markedet i 2010. Jeg mener at detaljgraden i myndighetenes vilkår på noen områder kan virke i overkant strenge, særlig der hvor lovverket i utgangspunktet allerede regulerer det aktuelle området.

Konsernets tre konsesjonsselskaper er også underlagt tilsyn av disse forholdene. Slik det er i dag vil tilsynet delvis ha tilsyn med egne og departementets beslutninger, der de har trådt inn i styrets normale beslutningsrolle. Eksempelvis gjelder dette ansvaret for å holde en tilstrekkelig ansvarlig kapital i selskapet.

Oslo Børs VPS ba i august 2009 Finansdepartementet om endrede fusjonsbetingelser. Børsen tok til orde for en likebehandling med andre børser og verdipapirkonsern i Europa, som er underlagt mindre detaljregulering og har færre begrensninger. Det ble sendt en fornyet henvendelse til departementet i januar 2011. Begge henvendelsene er fortsatt ubesvart av Finansdepartementet. Etter mitt syn er dette arrogant og noe av bakgrunnen for at jeg inviterer statsråden til Stortinget for debatt. Rammebetingelser for Oslo Børs er viktige og dersom de sender flere bekymringsmeldinger til myndighetene gjennom flere år uten å bli verken hørt eller kommentert, så er det etter Høyres syn svært kritikkverdig.

Det fusjonerte Oslo Børs VPS ble etablert for å øke fleksibiliteten og sikre at de norske infrastrukturaktørene trakk i samme retning. I tillegg var fusjonen viktig for å opprettholde investeringsvilje for å bevare en konkurransedyktig infrastruktur i et relativt lite marked i europeisk sammenheng.

Oslo Børs er verdensledende innenfor sjømat, og blant de største i verden innen shipping og energi. Børsen er nå den eneste selvstendige børsen i Norden. VPS i Norge og VP i Danmark er de eneste selvstendige verdipapirsentraler i Norden. I Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Tilsvarende skjer med verdipapirsentraler.

Europeiske myndigheter ønsker konkurranse, standardisert europeisk infrastruktur og færre ’nasjonale’ børs og verdipapirkonsern. Oslo Børs og Oslo Clearing har allerede vært konkurranseutsatt i flere år og ytterligere regulering kan ventes om kort tid, noe som åpner for fri konkurranse også innen VPS’ kjerneområder oppgjør og registrering av verdipapirer. Oslo Børs VPS konsernet opplever som følge av dette en stadig sterkere konkurranse.

Det er derfor et behov for at regjeringen og Stortinget har en debatt om Oslo Børs sine rammebetingelser, noe som jeg ikke kan se å ha vært tilfelle i denne stortingsperioden.

Oslo Børs VPS har i dag en sterk stilling i sitt marked. Høyre ønsker en sterk og viktig Oslo Børs. Utviklingen viser at det er nødvendig med like vilkår som konkurrentene. Dersom regjeringen ønsker strengere vilkår for Oslo Børs VPS enn andre børser, synes jeg regjeringen må begrunne dette bedre enn de hittil har vært i stand til. Dette er myndighetenes ansvar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar