fredag 25. februar 2011

Mageplask for Giske - igjen!

Da regjeringen slo på stortromma om bortfall av revisjonsplikten for små selskaper (AS) før jul, trodde man at dette gjaldt over 130.000 selskaper. Men regjeringen har strammet inn på oppløpet og 42.000 AS som trodde de fikk julepresang av regjeringen får seg nå en negativ overraskelse.

Dette ble kjent da Finanskomiteen komiteen på Stortinget i går avga sin innstilling til endringer i revisorloven.
 
Dette er et gedigent mageplask for Trond Giske og tusenvis av bedrifter ble i dag skuffet over regjeringen nok en gang.
 
Etter skattereformen etablerte mange holdingsselskaper med formålet å eie aksjer i andre selskaper. Mange av disse selskapene er tilnærmet uten aktivitet og dersom man skal revidere disse selskapene må en naturlig også ha revisjon av datterselskapene.

Dette fører til tapt svekkelse for disse selskapene til en verdi fra kr. 390 millioner til kr. 840 millioner. Dette utgjør nesten en fjerdedel av hele forenklingen som regjeringen la til grunn skulle skje ved lanseringen av forslaget.

Høyre fremmer forslag i Stortinget om at også små konsern skal omfattes av revisjonsfritaket dersom de totalt sett har en samlet omsetning under fem millioner kroner.
 
Høyre kommer også til å arbeide for at ansvarlige selskaper (ANS) med omsetning under fem millioner kroner skal slippe revisjonsplikt uavhengig av dagens eiergrense på fem eiere. Dette vil spesielt landbruket få fordel av etetrosm dette er en svært vanlig eier- og organisasjonsform i norsk landbruk. Høyre som er skuffet over at regjeringen ekskluderer små selskaper i landbruksnæringen fra forenklingen.

onsdag 23. februar 2011

Vær oppdatert!

Vil du vite hva jeg stiller spørsmål om til statsråder, hva jeg snakker om når jeg er på talerstolen, sjekke mine interpellasjoner og vite hvilke forslag jeg fremmer i Stortinget? Stortinget gjør det nå enklere for folk å følge med. Meld dere gjerne på via denne linken.

http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Forsidenyheter/2010-2011/Lettere-a-folge-stortingsrepresentantene/

Du må selv søke opp de du vil følge, men så får du automatisk oppdateringer etterpå:-)

Hvis du søker på meg får du denne siden opp:
http://sok.stortinget.no/?querytext=Arve+kambe&aid=180&x=0&y=0

Da kan du trykke på konvolutten som heter Epostvarsling og velge hva du vil ha oppdateringer på:-)

torsdag 10. februar 2011

Skipshandlere, moms og EU

Jeg har utfordret finansministeren i forbindelse med utfordringenskipshandlwre, rederier og tollmyndigheter jevnlig har rundt regelverket for proviantering. En regel som Norge ser ut til å tape på.


Tollforskriftens §4-23-5 setter en særnorsk 14-dagersregel som i korte trekk medfører at skip må holde seg utenfor norsk tollområde i minimum 14 dager for å kunne handle tollfritt. Tidligere var det nordisk tollsamarbeid om dette som nå er avsluttet og EU har endret sitt regelverk som får konsekvenser for all skipshandel i EU ettersom leveranser til skip skal anses som eksport. Resultatet er at norske rederier tvinges til å kjøpe proviant i utenlandske havner. Vil statsråden endre tollforskriften i tråd med utviklingen i EU?


Norsk skipshandel har de siste årene hatt samme utfordringer som skipsfarten generelt de siste årene. Det har selvsagt ført til en korrigering i antall aktører, med en sterk reduksjon på Østlandet, mens det i det siste har blitt en vekst på Vestlandet og deler av Nord-Norge. På grunn av 14-dagersregelen har de store offshorefartøyene som jobber internasjonalt i Nordsjøen sett det som umulig å proviantere i Norge. På de fleste offshorebåter eid av norske rederier er det norsk mannskap. disse båtene ønsker å proviantere i Norge, men regelen medfører at båten i stedet går f.eks. til Glasgow og Amsterdam.

Kaptein eller stuert kan signere på papirer om at skipet skal være ute i 14 dager ettersom slike spesialskip ofte er leid ut til oljeselskaper og dermed, naturlig nok, ofte flyttes på kort varsel der det blir behov for dem. Tilsvarende må skip gå inn i norsk farvann og havn grunnet værforhold, henting av utstyr, vedlikehold, mannskapsskifte eller sykdom. Slike forhold kan medføre at 14-dagersregelen blir brutt. Andre skip frekventerer mellom norsk og utenlandsk havn i rutetrafikk hvor turene gjerne bare tar noen dager. Norske skipshandlere opplever sterk nedgang i omsetningen og resultatet er at norske rederier tvinges til å kjøpe proviant i utenlandske havner, noe som gir merarbeid for rederier, problemer for skipshandlerne og ingen inntekter til staten.

Praksisen har medført at rederier tar mest mulig av provianteringen i utlandet da de ikke vil ta risikoen med 14-dagersregelen. Norsk skipsfart og Tollvesenet har felles interesser og det er utviklet et godt og tillitsfullt samarbeid. Likevel opplever nok begge parter at denne regelen gir unødig mye konflikter uten at jeg kan se at noen parter tjener på at regelen skal fortsette. Etter hva jeg kjenner til har ingen andre land som grenser til Nordsjøen tilsvarende restriksjoner. Ved å ha like regler som i EU vil reglene oppleves rettferdige, man vil få like spilleregler og forenkle papirflyt og administrasjon hos begge parter. Mange skip bunkrer drivstoff ved norske raffinerier. da er det et tankekors at det er mer lønnsomt for rederiene å ta proviantering, service og mannskapsskifter i f.eks. Amsterdam, Glasgow eller Aberdeen istedenfor samtidig med bunkringen. På bakgrunn fra ny praksis i EU og naboland så bør statsråden endre forskriften og fjerne 14-dagersregelen.

mandag 7. februar 2011

Et nasjonalt løft for maritim utdanning,

Nedenfor er mitt innlegg i min interpellasjonen til næringsminister Trond Giske vedrørende behovet for en nasjonal satsning på maritim utdanning.

Hele debatten kan du se her:

Arve Kambe (H) [12:51:27]: Norge er i dag en stor maritim nasjon og en internasjonal stormakt på det maritime området med røtter langt tilbake til vikingtiden. Arbeidsplassene i den maritime næringen er spredt over hele Norge og sysselsetter over 100 000 mennesker, hvorav ca. 25 000 av disse er sjøfolk. Halvparten av disse er offiserer. Det verdensomfattende tilbudet av sjøfolk i 2010 er 624 000 offiserer om bord på skip og nesten 750 000 underordnede. Veksten i antallet sjøfolk er størst i Kina, India og på Filippinene. Det rapporteres om et økt behov for høyere offiserer på spesialiserte skip i framtiden. Det er en internasjonal utfordring å kunne møte behovet for økt arbeidskraft uten at det går på bekostning av kvaliteten på utdanningen.

Behovet for maritim kompetanse er økende, også i Norge. Norges Rederiforbund har to ganger de siste årene doblet anslaget for behovet for ansatte i næringen. Skipsfarten vil øke i pakt med globalisering, verdenshandel, befolkningsøkning og politiske målsettinger både i Norge og internasjonalt om at transport skal bort fra vei og heller over til sjø.

Den maritime næringen er i stadig større grad kunnskapsbasert. Det er en enorm teknologiutvikling i skipsfarten, og det bygges stadig flere spesialskip med nye posisjoneringsprinsipper og nye styringsprinsipper. Heldigvis stilles det også strengere krav til miljø og sikkerhet, noe som også stiller økte krav til sjøfolkene, rederiene og utdanningsinstitusjonene.

Skolene må holde tritt med krav fra rederier og med krav internasjonalt, men også med krav fra konkurrenter i utlandet. Over noe tid er det blitt påstått fra næringen at Norge ligger på et minimumsnivå når det gjelder internasjonale kvalitetskriterier for maritim utdanning. Det holder ikke!

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning fikk høsten 2007 i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet å utrede maritim utdanning på alle nivåer, fra videregående skole og fagskole til høyskole. I regjeringens «Stø kurs» pekes det på utfordringer ved et bredt og spredt utdanningstilbud, lite samarbeid og det at få velger maritim utdanning. Situasjonen for maritim utdanning og behovet for framtidig arbeidskraft tilsier økt fokusering på kvalitet og strukturelle grep i antall utdanningssteder. En arbeidsgruppe, kalt Aasen-utvalget, nedsatt av MARUT, la for litt over et år siden fram en innstilling med forslag til ny nasjonal struktur for maritim offisersutdanning. Utvalget anbefaler konsentrasjon av utdanningstilbudet, differensiert utdanningsløp, rekrutteringsarbeid, en nasjonal rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling, kompetanseutvikling, investeringer i infrastruktur og økt FoU-virksomhet. Forslagene fra utvalget er så gode at jeg synes det er underlig og påfallende at intet konkret skjer – på et område som er gjennomrapportert gjennom flere år.

Maritim profesjonsutdanning er en svært ressurskrevende utdanning. Det er krevende faglig for elever og studenter, men det er også svært krevende økonomisk, fordi skoleeier hele tiden må ha, eller i alle fall bør ha, oppdatert og relevant utstyr. Knapt noe utstyr er så dyrt som det som kreves i maritim utdanning. Med mange og små utdanningsinstitusjoner er det en stor utfordring å innfri utstyrskravene.

I Norge har vi to veier til maritim profesjonsutdanning – enten til dekksoffiser eller til maskinoffiser. Begge utdanningene gir opplæring etter den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs sertifikatkrav, som stadig blir strengere. Konvensjonen angir felles standarder i form av minstekrav for sertifisering av skipsoffiserer.

Kvalifisering kan oppnås enten gjennom vanlige maritime fag i videregående skole, deretter som lærling på skip, så fagbrev og deretter toårig fagskoleutdanning eller gjennom generell studiekompetanse og treårig bachelorutdanning på høyskole.

Så til det som flere har tatt til orde for: I Norge er det i dag 21 videregående skoler som tilbyr maritim utdanning. Det er 15 maritime fagskoler og fire høyskoler/universiteter. Det er Høgskolen i Vestfold, tidligere i Tønsberg, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Tromsø/ Universitetet i Tromsø.

Næringen forteller at den utdanningen som rederiene nå etterspør, og som de i stadig større grad vil etterspørre, ikke vil være der i framtiden hvis vi ikke gjør noe med maritim utdanning.

Maritim utdanning har også et rekrutteringsproblem. Selv om vi ved opptaket de siste årene har registrert økt søkning til høyere maritim profesjonsutdanning, har det gjennom flere år vært lave opptak til denne utdanningen. Særlig gjelder det marinteknisk drift. Når det gjelder rekruttering, har rederiene og myndighetene iverksatt en rekke tiltak knyttet til utdanningsgrep. Men også arbeidsmarkedet har bidratt til en økning i de siste årene. Den demografiske utviklingen, det at elevkullene blir større, og ikke minst reviderte opptakskrav – som her betyr reduserte krav – har også bidratt til økningen.

Utviklingen viser at svært mange av de maritime fagskolene, og de videregående skolene spesielt, ikke har godt nok utstyr, og at det heller ikke vil bli noen bedring av situasjonen på kort sikt. Utstyr som brukes, er ofte 25–30 år gammelt, særlig maskinrom, simulatorer og laboratorier, som vi er helt avhengig av.

Læreren er det viktigste i det meste av utdanningen, i tillegg til maritimt utstyr. Det er behov for et betydelig kompetanseløft på dette området for å sikre at de lærekreftene vi ønsker, er på skolen istedenfor på skip. Vi står foran et stort erstatningsbehov i norsk maritim utdanning. Nesten halvparten av lærerne i skipsteknisk drift ved fagskoler i Norge er over 60 år! 25 pst. av lærerne i videregående skoler og i fagskoler i maritim utdanning er også over 60 år. Det er en kjempeutfordring.

Norske sjøoffiserer har gjennom mange år hatt et svært godt omdømme, men yrkeslivet stiller stadig nye krav. Når målet til Norge er å være en ledende sjøfartsnasjon, bør norsk maritim profesjonsutdanning være ledende og ikke på et minimumsnivå, som den blir beskyldt for å være på i dag. Det er behov for å øke antall studenter, styrke og oppgradere utdanningen og øke antallet bachelorstudenter. Aasen-utvalget uttalte at målet for høyere maritim profesjonsutdanning bør være at alle undervisningsfag og emner som studentene møter, skal være forankret i et forskningsaktivt miljø som er orientert mot anvendt, praksisnær FoU. Dette slutter jeg meg til. Det bør være retningsgivende for en ny maritim utdanningsstruktur.

Samarbeidet og arbeidsdelingen mellom institusjoner som tilbyr høyere maritim utdanning, og fagskoler er lite utviklet. Aasen-utvalget fremmer forslag om at man her bør bli flinkere, og komme med krav om at dette må skje.

Jeg mener det er på tide at maritim utdanning får en egen nasjonal læreplan, slik at vi får styring på dette. Så må vi også få styring på strukturen når det gjelder hva det skal undervises i, og sørge for at skolene får mulighet til å finansiere det utstyret de skal ha. I dag spres pengene på altfor mye.

Stadig mer komplekse konstruksjoner og systemer i skipsfarten tilsier at kravene til sjøoffiserer i ledende posisjoner bør styrkes. På denne bakgrunn mener flere utvalg at det for kandidater som går fagskoleveien, bør kreves påbygging til bachelorgrad for å bli kvalifisert som skipsoffiser med de høyeste sertifikatene.

Det er også mange eksempler på internasjonalt utdanningssamarbeid i form av studentutveksling innenfor høyere maritim profesjonsutdanning.

Av hensyn til skipsfartens arbeidsspråk, som er engelsk, bør mer og mer av den norske utdanningen også basere seg på engelskundervisning, både muntlig og skriftlig.

Oppsummert: En samlet næring venter på handling fra politiske myndigheter. Det oppleves som et reelt makt- og virkemiddelvakuum mellom fylkeskommunale videregående skoler og fagskoler, statlige høyskoler, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Rapportene har ligget der i årevis. Det er på høy tid at noen tar den politiske ballen og det politiske ansvaret. Men ingen har foreløpig tatt initiativ. Det er på tide med økt politisk fokus, men også politisk handlekraft. Det skal statsråd Giske ha – det har han. Derfor har jeg forventninger til at det skjer noe nå.

Noe av det første sjøfolk lærer på skolen og om bord i skipene, er at kaptein og styrmann må ha styringsfart for å komme fram til målet og, ikke minst, kunne styre underveis. Jeg kan trygt si at maritim utdanning har mistet styringsfarten sin. Den flyter fullstendig uten fast kurs. Hensikten med denne interpellasjonen er å signalisere til statsråden at Stortinget følger med, Høyre følger med. Vi ønsker en styrket maritim utdanning.

onsdag 2. februar 2011

Behov for nye grep for maritim utdanning i Norge

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) fikk høsten 2007 i oppdrag av Næring- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, å utrede norsk maritim utdanning på alle nivåer, videregående opplæring, fagskoler og høyskoler.

I regjeringens "Stø kurs" pekes det på utfordringer med et spredt utdanningstilbud, lite samarbeid og at få velger maritim utdanning.

Situasjonen for maritim utdanning og behov for fremtidig arbeidskraft tilsier økt fokus på kvalitet og også strukturelle grep i antall utdanningssteder.

En arbeidsgruppe nedsatt av MARUT fremmet for ett år siden en innstilling med forslag til ny nasjonal struktur for maritim offiserutdanning. Utvalget anbefaler konsentrasjon av utdanningstilbudet, differensiert utdanningsløp, rekrutteringsarbeid, en nasjonal rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling, kompetanseutvikling, investeringer i infrastruktur og økt FoU-virksomhet.

Jeg har utfordret næringsminister Trond Giske til en interpellasjon i Stortinget torsdag 3. februar 2011.

Min utfordring til regjeringen er; Hva vil statsråden gjøre for å styrke maritim utdanning i tråd med dette?

Jeg håper statsråden plukker opp hansken i morgendagens debatt.