torsdag 10. februar 2011

Skipshandlere, moms og EU

Jeg har utfordret finansministeren i forbindelse med utfordringenskipshandlwre, rederier og tollmyndigheter jevnlig har rundt regelverket for proviantering. En regel som Norge ser ut til å tape på.


Tollforskriftens §4-23-5 setter en særnorsk 14-dagersregel som i korte trekk medfører at skip må holde seg utenfor norsk tollområde i minimum 14 dager for å kunne handle tollfritt. Tidligere var det nordisk tollsamarbeid om dette som nå er avsluttet og EU har endret sitt regelverk som får konsekvenser for all skipshandel i EU ettersom leveranser til skip skal anses som eksport. Resultatet er at norske rederier tvinges til å kjøpe proviant i utenlandske havner. Vil statsråden endre tollforskriften i tråd med utviklingen i EU?


Norsk skipshandel har de siste årene hatt samme utfordringer som skipsfarten generelt de siste årene. Det har selvsagt ført til en korrigering i antall aktører, med en sterk reduksjon på Østlandet, mens det i det siste har blitt en vekst på Vestlandet og deler av Nord-Norge. På grunn av 14-dagersregelen har de store offshorefartøyene som jobber internasjonalt i Nordsjøen sett det som umulig å proviantere i Norge. På de fleste offshorebåter eid av norske rederier er det norsk mannskap. disse båtene ønsker å proviantere i Norge, men regelen medfører at båten i stedet går f.eks. til Glasgow og Amsterdam.

Kaptein eller stuert kan signere på papirer om at skipet skal være ute i 14 dager ettersom slike spesialskip ofte er leid ut til oljeselskaper og dermed, naturlig nok, ofte flyttes på kort varsel der det blir behov for dem. Tilsvarende må skip gå inn i norsk farvann og havn grunnet værforhold, henting av utstyr, vedlikehold, mannskapsskifte eller sykdom. Slike forhold kan medføre at 14-dagersregelen blir brutt. Andre skip frekventerer mellom norsk og utenlandsk havn i rutetrafikk hvor turene gjerne bare tar noen dager. Norske skipshandlere opplever sterk nedgang i omsetningen og resultatet er at norske rederier tvinges til å kjøpe proviant i utenlandske havner, noe som gir merarbeid for rederier, problemer for skipshandlerne og ingen inntekter til staten.

Praksisen har medført at rederier tar mest mulig av provianteringen i utlandet da de ikke vil ta risikoen med 14-dagersregelen. Norsk skipsfart og Tollvesenet har felles interesser og det er utviklet et godt og tillitsfullt samarbeid. Likevel opplever nok begge parter at denne regelen gir unødig mye konflikter uten at jeg kan se at noen parter tjener på at regelen skal fortsette. Etter hva jeg kjenner til har ingen andre land som grenser til Nordsjøen tilsvarende restriksjoner. Ved å ha like regler som i EU vil reglene oppleves rettferdige, man vil få like spilleregler og forenkle papirflyt og administrasjon hos begge parter. Mange skip bunkrer drivstoff ved norske raffinerier. da er det et tankekors at det er mer lønnsomt for rederiene å ta proviantering, service og mannskapsskifter i f.eks. Amsterdam, Glasgow eller Aberdeen istedenfor samtidig med bunkringen. På bakgrunn fra ny praksis i EU og naboland så bør statsråden endre forskriften og fjerne 14-dagersregelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar