torsdag 15. juli 2010

9 feilvurderinger av UNE i Laila-saken

Har laget en 9-punktsrekke med punkt hvor UNE bryter egne regler.

Se denne linken for en opplisting av alle punktene på UNEs hjemmesider: http://une.no/sakstyper/Utvisning-etter-utlendingslovens--29-OG-30/

Alle numrene er direkte sitater fra UNEs regelverk. Alle bokstaver er mine synspunkter.

1. Sitat: Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. Et viktig formål er å verne samfunnet mot kriminelt belastede utlendinger.
a. Laila er åpenbart ikke i denne kategorien ”kriminelt belastet”

2. Sitat: Utvisning på grunnlag av straff/særreaksjon (ilagt i Norge eller i utlandet) forutsetter som hovedregel at det/de straffbare forhold kan medføre fengselsstraff av en viss lengde
a. Det spørs vel om dette er dekkende for hennes ”forbrytelse”.

3. Sitat: Etter lovens § 70 skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering (hvis det er utvisningsgrunnlag). Her plikter utlendingsmyndighetene å veie forholdets alvor mot utlendingens tilknytning til riket, og vurdere om utvisning dette tatt i betraktning vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.
a. Tilknytning til riket: Hun bor i hus sammen med sin norske ektemann, har vært gift i over to år, de har et felles barn, hun snakker norsk og hun har/hadde jobb. Man kan vel knapt være mer tilknyttet riket enn det.
b. Uforholdsmessig inngrep i forhold til Laila selv. Åpenbart.
c. Uforholdsmessig inngrep i forhold til nærmeste familiemedlemmer. At et barn på under ett år skal miste kontakt i to-tre år med en av sine foreldre og at et ektepar hvor en er og den andre kommer til å bli norsk statsborger skal hindres i å bo her er åpenbart. En norsk gutt blir sendt til Fillipinene. Nesten utrolig at denne retningslinjen ikke er lagt mer vekt på i denne saken.

4. Sitat: Som alvorlige forbrytelser regnes bl.a. brudd på straffelovens narkotikabestemmelser samt krenkelser av de straffebud som er satt til å verne liv og helse. Både strafferammen, den konkret utmålte straffen, og om det foreligger eventuelle tidligere/gjentatte overtredelser, er sentrale momenter ved bedømmelsen av forholdets alvor.
a. Å jobbe på en kafe der hun rapporterer til skattemyndighetene og betaler skatt er vel langt utenfor denne definisjonen.

5. Sitat: Ved grov eller gjentatt overtredelse av bestemmelser i utlendingsloven vil forholdets alvor bl.a. bero på lengden av ulovlig opphold, omfanget av ulovlig arbeid eller hvor aktivt utlendingen har opptrådt med hensyn til å gi og opprettholde uriktige opplysninger. Også her er tidligere/gjentatte overtredelser sentrale momenter.
a. Oppholdet er lovlig. Omfanget av ulovlig arbeid er moderat og ikke tisliktet og hun har aktivt gjort oppmerksom på at hun har jobb.

6. Sitat: Når det gjelder utlendingens tilknytning til riket, tas det bl.a. hensyn til utlendingens oppholdsgrunnlag og om oppholdet har vært lovlig, ankomstalder, oppholdstid og graden av integrering i Norge
a. Lovlig opphold. Alder er vel ok. Likeså oppholdstid. Garden av integrering er vel: Kan ikke bli bedre.

7. Sitat: Dersom utlendingens nærmeste familiemedlemmer (typisk ektefelle og barn) er bosatt i Norge, må det vurderes hvor hardt en utvisning av utlendingen vil ramme dem så vel som utlendingen selv.
a. Samme argumentasjon som ovenfor. Nesten utrolig at man kan falle ned på UNEs standpunkt når man leser dette punktet.

8. Sitat: Ektefellens opprinnelse og tilknytningsforhold til Norge vil også være relevant.
a. Ektemannen er etnisk norsk statsborger. Deres felles barn er norsk statsborger.

9. Sitat: følge forskriftens § 14-1 første ledd skal en utlending med mindre enn to års ulovlig opphold i riket, og som har utøvd eller skal utøve familieliv av et visst omfang med barn i Norge (og vilkårene for familiegjenforening er oppfylt), som hovedregel ikke utvises på dette grunnlaget. Blant annet gjelder ikke hovedregelen om unnlatt utvisning når det ikke er uforholdsmessig å forutsette at familielivet kan videreføres i et annet land enn Norge.
a. Laila har hatt lovlig opphold og behandles strengere enn de som har hatt ulovlig opphold!

UNE har ikke gjort jobben sin. UNE har ikke fulgt retningslinjene. UNE bør snu før folks tillit til deres fremtidige avgjørelser blir alvorlig svekket.

2 kommentarer:

  1. Dersom dei som fatta dette vedtaket hadde trekt pusten, sett kvarandre i augene og brukt sunt vet hadde denne saka vore klar og avgjort frå første stund. Utan å sjekke ein einaste paragraf. Denne saka er jo så enkel og ukontroversiell at sjølv Frp engasjerer seg til fordel for innvandraren.

    Med forbehold sidan eg høyrde denne dagsnyttmeldinga i bilen i natt og derfor ikkje var heilt skjerpa: Norge har gitt opphald til islamistar som er forfølgde fordi dei tilhøyrer ein ekstrem islamistisk organisasjon som politisk arbeider mot demokratiet og for islamistisk kontroll over verda. Slike folk skal me altså ofre oss for å beskytte, mens ei kone og mor skal kastast ut fordi ville bidra til det norske samfunnet.

    Denne gongen forstår eg det om Siv blir sjokkert.

    SvarSlett
  2. takk for at du er modig og ikke bare pjatter på tv, men faktisk virkelig prøver å gjøre noe!

    SvarSlett