torsdag 3. september 2009

Nei til innstramming i 100-metersonen!

I gårsdagens formannskappsmøte fikk Høyre og jeg flertall mot Aps stemmer for følgende uttalelse til regjeringen.


Forslag til statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen – høringsuttalelse.

Alternativt forslag til vedtak:

1. Haugesund kommune er opptatt av å sikre allmennheten tilgang til strandsoner og naturområder. Flere kommuner har satset på en positiv tilrettelegging av arealer tilgjengelig for allmennheten, og Haugesund kommune mener dette er en bedre måte å legge til rette for økt bruk av strandsonen en det som det legges opp til i høringsutkastet. Det vises i denne forbindelse til den bevisste politikken Haugesund kommune i en årrekke har ført for å sikre allmennheten tilgang til kystsonen gjennom regulering og anlegging av kyststier og havnepromenade, samt det løftet kommunen i disse dager gjennomfører med sikringen av Vibrandsøy.

2. Som punkt 1 i innstillingen fra Planutvalget.

3. Som punkt 2 i innstillingen fra Planutvalget.

4. Haugesund kommune viser til de svært negative konsekvensene høringsforslaget vil ha for utviklingen av øysamfunnet Røvær i Haugesund kommune. Dette er et samfunn som krever fleksibilitet og lokal tilpasning dersom man skal kunne stimulere en fortsatt positiv utvikling. Røvær har helt andre utfordringer enn den eller svært kompakte bykommunen Haugesund.

5. Eksisterende virksomhet i strandsonen må få langsiktige og påregnelige rammevilkår, og gis mulighet for vekst og omforming, samt drives videre på en fornuftig og bærekraftig måte.

6. Haugesund kommune mener at både den regionale statsforvaltningen ved Fylkesmannen og fylkeskommunen tillegges altfor stor makt gjennom det foreliggende høringsutkastet. Det må være et grunnleggende prinsipp både i lov og forskrift at lokale demokratiske avgjørelser i minst mulig grad skal kunne overprøves av embetsverket, bortsett fra i saker som går på lovlighetskontroll.

7. Haugesund kommune mener forskriften fratar kommunene selvbestemmelse og gjør det vanskeligere for innbyggerne å skille ut tomter, rehabilitere eiendommer og utendørsanlegg samt å tillate ny aktivitet innenfor 100-metersonen.

Arve Kambe, Høyres gruppeleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar