torsdag 16. juni 2011

Politidistriktet må bestå!

Politidirektoratet har gitt innspill til utarbeidelse av stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. I brevet til departementet fremkommer det at man ønsker en reduksjon til 18 politidistrikt og sammenslåing av Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt og Stavanger politidistrikt. Jeg mener at dagens grense for nevnte politidistrikt er logisk og bør fortsette. Jeg er derfor opptatt av at justisministeren lytter til våre kommuner slik at vi klarer å beholde Haugaland- og Sunnhordland distrikt.

En sammenslåing av Haugesund-regionen, Sunnhordland, Stavanger-regionen og Egersund-regionen gjør at geografiske forhold gjør at det vanskelig med en vellykket driftsstruktur og jeg kan ikke se noe reelt innsparingspotensiale i å slå sammen distriktene. Avstanden fra ytterpunktene i distriktet til en felles sentralarrest vil bli for store og man må derfor være nødt til å ha to døgnåpne politihus med bemanning som i dag. Innsparingen vil stort sett være at en klarer seg med en administrasjonssjef og en politimester. Utover det er det lite å spare.

Dessuten leverer Haugaland- og Sunnhordland pd i dag gode resultater innenfor den økonomiske rammen. Politidistriktet er et foregangsdistrikt på fleksible arbeidsordninger og på straksetterforskning. Publikumsundersøkelsen gir også politidistriktet gode tilbakemeldinger.

Utfordringen for distriktet er som justisministeren bør være godt kjent med at man har kun 1.1 årsverk per 1000 innbyggere mot dagens snitt på ca 1,6 og uttalt mål om 2,0. Dette har justisministeren flere ganger blitt utfordret på og jeg håper statsråden i forbindelse med neste års budsjett styrker bemanningen i politidistriktet vårt. Knut Storberget er også kjent med et godt og pågående og krevende arbeid for å demme opp for den økte etableringen av 1%-klubber, noe som også krever ressurser.

Jeg er også kjent med at både Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og Rogaland politidistrikt i sine høringssvar til Politidirektoratet begge har svart at det er lite å hente på en sammenslåing. Det betyr at politibyråkrater i Oslo ser et innsparingspotensiale som ingen i distriktenes ledelse ser til tross for at driften allerede er strukket til et minimum.

I anbefalingsbrevet fra Politidirektoratet er det påpekt at hver politimester selv må få bestemme hvordan han eller hun vil organisere sitt eget distrikt uten at det må opp i statsråd. Både Rogaland og Haugaland- og Sunnhordland har påpekt viktigheten av det. Det er derfor merkelig at Politidirektoratet foreslår sammenslåing av distrikter før en har tatt ut dette potensialet.

Jeg vil jobbe for at det innspillet som Politidirektoratet har gitt til regjeringen ikke blir regjeringens politikk og heller ikke Stortingets politikk.

Nå må vi stå sammen for å få fremført gode argumenter for å bevare vårt politidistrikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar