tirsdag 14. desember 2010

Når elever blir kasteball

Jeg har i dag lest følgende artikkel i Haugesunds Avis; http://www.h-avis.no/nyheter/matte-ta-ekstraar-1.5886216 Det ledet meg til å utfordre kunnskapsministeren. Slik kan vi jo ikke ha det.

Derfor har jeg nettopp levert følgende skriftlige spørsmål til kunnskapsminister Kristin Halvorsen som har svarfrist til mandag i neste uke.

I Haugesunds Avis den 14.12.10 fremkommer det at en elev mistet muligheten til å få vitnemål etter en administrativ feil. Eleven gikk de to første årene på privatskole, mens siste år ble fullført på Haugaland vdg. Årsaken oppgis å være at fagkretsen ikke er lik mellom privatskoler og offentlige skoler og at fritak for fag ikke alltid fanges opp slik at man ender opp med for få timer ved endt skolegang. Skolen oppgir at dette gjelder flere elever. Hvordan vil statsråden sikre at det etableres rutiner for dette i overgang mellom skoler?

Retten til å velge mellom offentlig og privat skole har sin hjemmel i Lov om private skolar med rett til statstilskot. Formålet er å gi foreldre og elever mulighet til selv å velge andre enn offentlige skoler.

Private skoler skal drives etter læreplaner godkjent av departementet. Skolene skal enten følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring, jf. opplæringsloven § 2-1 første ledd og § 3-4 første ledd.

I denne konkrete saken fikk eleven beskjed fra sin første skole at det ikke var nødvendig med tre timer naturfag i uken når hun begynte på ny skole ettersom hun allerede hadde tatt disse. Dette viste seg å være feil og den fylkeskommunale videregående skolen oppdaget heller ikke at eleven manglet disse timene før vitnemålet skulle utstedes. Resultatet ble at hun ikke fikk vitnemål, og må nå ta tre timers undervisning hver uke for å sikre seg det vitnemålet alle parter trodde hun allerede hadde krav på.

Haugaland videregående skole innrømmer feilen, og legger også til at dette dessverre ser ut til å gjelde flere elever.

Jeg er bekymret for om skolene har de rette rutiner for å håndtere informasjon, karakterer og hvilke fag som er fullført eller påbegynt når elever melder overgang fra privat til offentlig skole, eller omvendt.

Det er grunn til å tro at denne saken ikke er enestående i landet og det er ikke heldig hverken for eleven, privatskolen eller den offentlige skolen at man mister progresjonen i utdanningsløpet basert på sviktende formalia som ikke kan lastes eleven.

Jeg vil anbefale statsråden å ta initiativ til at det utarbeides klare rutiner for overgangen mellom private skoler og elever, slik at krav til undervisningstimer, eksamensresultater, standpunktkarakter, hvilke krav som mangler og er oppfylt og annen relevant informasjon klart kommer frem i slike tilfeller.

I dette tilfellet blir det opplyst at eleven selv jobber i en matbutikk ved siden av å ta disse timene mens hun venter på å søke seg inn på et årsstudium på en høyskole.

I slike tilfeller som dette, hvor skolen har gjort en feil, bør skolene også tilby en raskere måte å få fullført faget på enn tre timer per uke, dersom elevene dette gjelder selv ønsker det. Det burde være mulig for en skole å tilby intensivkurs med eksamen kort tid etterpå, f. eks i sommerferien eller innen høsten starter slik at resultatet foreligger før opptak til høyere utdanning utløper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar