torsdag 2. mai 2013

Styringsfart 2020 - Høyres maritime strategi


Høyre ønsker flere norske sjøfolk på flere norske skip, og vi la nylig frem Høyres maritime strategi som skal gi styringsfart for den maritime næringen fremover mot 2020. Maritim næring har vært Norges stolthet gjennom nasjonsbygging og verdenskriger. Høyre har høye ambisjoner for den maritime næringen.  Høyres maritime strategi er bl. a utarbeidet fordi vi ønsker flere norske sjøfolk på flere norske skip.

Link til hele dokumentet vårt anbefales og her finner du Styringsfart 2020 - Høyres maritime strategi

http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Store+ambisjoner+for+den+maritime+n%C3%A6ringen.d25-TNlvW1K.ips
 
Strategien har en helhetlig tilnærming til maritim næring, og den har en rekke forslag på områder som utdanning, skatt og infrastruktur. Høyre vil videreføre rederiskatteordningen og vi vil trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten. Maritim næring har svært høy privat eierandel. Dette er «patriotisk» kapital, og mange eiere bruker pengene sine til å starte opp andre virksomheter og investere i lokalsamfunnene langs hele norskekysten. Høyre vil sikre drift av Hurtigruten og vi støtter den avtalen som er inngått mellom den norske stat og Hurtigruten fra 2012 til 2019, inkludert dagens nettolønnsordning for Hurtigruten. Norge skal ha en lederrolle i internasjonale organisasjoner innenfor de maritime næringene.

 
Høyre vil ha en egen stortingsmelding om en styrket maritim utdanning, og i strategien har vi en rekke konkrete forslag på dette området. Vi vil flytte finansieringen av maritim utdanning  fra fylkeskommunene tilbake til staten for å sikre en stabil og god finansiering. Vi vil stille krav om opplæringsstillinger i kontrakter der rederiene utfører oppdrag for det offentlige og vil sikre en stabil finansiering av skoleskipene, som MS Gann og Skoleskipet Sjøkurs.
 

Høyre mener vi skal være stolte av en næring kjennetegnet av god vekstevne, god lønnsomhet, høy produktivitet og stor omstillingsevne. Det arbeider rundt 100.000 arbeidstakere, og dette er arbeidsplasser som til dels er utsatt for sterk internasjonal konkurranse. Hvis vi skal sikre disse arbeidsplassene for fremtiden, er det viktig å se med åpne øyne på dagens situasjon.

 
Tilbakemeldinger Høyre får viser at dagens ordning med fartsområdebegrensninger i kombinasjon med ulike nettolønnsordninger har svakheter. Hvor god dagens ordninger er, oppleves ulikt for rederi i passasjerfart mellom norsk og internasjonal havn, for rederier i fart mellom sokkelen og norsk havn, samt mellom norske havner. For å ta vare på norsk maritim kompetanse, mener Høyre derfor det er behov for å se på alle sider av regelverket.
 

Rutinemessig har Høyres meningsmotstandere angrepet strategien, og påstander om at det vil bli færre sjøfolk fremsettes av noen fagforeninger.  Dette er det grunn til å tilbakevise på det sterkeste.
 

For å beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk og ønsker ikke å videreføre kompetansemodellen fra Bondevik-regjeringen. En nettolønnsordning må inkludere offiserer, motormenn, matroser og opplæringsstillinger.  Dette innebærer også at Høyre viderefører dagens nettolønnsordning for offshore-flåten, inkludert forpleiningspersonell.
 

Høyre har støttet dagens fartsområdebegrensninger i NIS siden NIS ble opprettet i 1987. Svekkelsen av NIS som norsk register har ført til færre norske skip og færre norske sjøfolk. Vi ønsker derfor at et utvalg skal legge frem forslag til en konkurransedyktig nettolønnsordning i både NIS og NOR, i kombinasjon med en vurdering av områdebegrensningene. Vi ser ulempene med fartsområdebegrensningene, men er også godt kjent med frykten for at en oppheving, særlig på sokkelen, vil kunne medføre færre norske sjøfolk i underordnede stillinger.
 

Hvis utvalgets arbeid viser at Høyres mål om flere norske sjøfolk på flere norske skip ikke vil la seg realisere gjennom å oppheve fartsområdebegrensningene kombinert med at det stilles betingelser om norsk mannskap, vil Høyre selvfølgelig lytte til dette. For Høyre står målet om å sikre norsk maritim kompetanse og kapital fast.

  

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar