torsdag 6. oktober 2011

Høyres reaksjoner på fagbudsjettene for 2012

Her kommer en kort innføring i Høyres synspunkter på dagens statsbudsjett delt inn i hovedpunkt for hvert departement. Mer kommer når vi får lest mer.Høyres reaksjoner på fagbudsjettene for 2012

Høyre vil trygge fremtiden ved å satse mer på kunnskap og konkurransekraft. I løpet av dagen vil det også komme flere, og utdypende synspunkter om budsjettet.Kunnskap og forskning

Kunnskapsministerens forsikringer i valgkampen om at regjeringen vil satse på lærerne, viser seg nå å være null verdt. Bevilgningene til etter- og videreutdanning står på stedet hvil for tredje år på rad, noe som betyr en klar realnedgang. Kunnskap og kvalitet i skolen er avgjørende for å heve elevenes læringsutbytte og for å forebygge frafall. Skal vi løfte norsk skole er det helt avgjørende at mange flere lærere kan få oppfylt sitt ønske om videreutdanning i sentrale skolefag.

- Høyre vil trappe opp bevilgningene og øke statens andel av spleiselaget til videreutdanning, slik at enda flere kommuner skal kunne tilby kompetanseheving til enda flere lærere, sier Elisabeth Aspaker, Høyres kunnskapspolitiske talskvinne. Høyre vil videreføre forskningsfondet og trappe opp bevilgningene til forskning, for å investere i fremtidens vekst og verdiskapning.Politi og justis

Trygge lokalsamfunn forutsetter et nært og tilstedeværende politi. Statsbudsjettet gir ikke økt handlingsrom for politidistriktene. Vi frykter at dette vil medføre nedbemanninger mange steder i landet, og ikke den opptrappingen som Høyre har etterlyst. Det er store kostnader ved utbedringer av politiets IKT- systemer, men dette må ikke gå på bekostning av politiets operative kapasitet, uttaler André Oktay Dahl, andre nestleder i justiskomiteen. Høyre vil gå nøye gjennom politibudsjettet, og styrke politikapasiteten. Vi kan ikke godta enda et år med svekket politikapasitet.

- Høyre støtter økningene som kommer til særorganene i politiet og økt beredskap for politihelikopteret i Oslo. Vi håper politihelikopteret nå vil ha døgnberedskap, slik det opprinnelig var forutsatt fra Stortinget.Næringspolitikk

Regjeringen sier i budsjettet at den vil legge til rette for et nyskapende næringsliv, men forskningssatsingen er lav og for næringslivet er det lite å hente ut over Giskes valgflesk om økt kapital til Investinor AS.

- Skal Norges konkurransekraft øke i årene fremover må det tas modigere grep, og Høyre etterlyser både den varslede økningen i såkornfondene og en økning i risiko- og innovasjonslåneordningen til Innovasjon Norge, sier Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann.

Regjeringen sier i budsjettet at den vil tilby eksportnæringen gode låne- og garantiordninger, men Eksportfinans kan som institusjon opphøre som vi kjenner den fra nyttår. Dette er svært alvorlig for kyst-Norge, og underslås av regjeringen i budsjettet.

Høyre mener regjeringen umiddelbart må sørge for de nødvendige tilpasninger til nytt EU-regelverk, slik at norske arbeidsplasser trygges.Samferdsel

For første gang investerer bilistene mer enn staten i riksveiene våre. I 2012 vil nemlig bompengeselskapene våre legge mer penger på bordet enn hva Stoltenberg-regjeringen bevilger til riksveiinvesteringer.

Regjeringen klarer ikke å oppfylle sin egen transportplan frem mot 2013, og etterslepet er nå på godt over 2 milliarder kroner. Kun 17 kilometer midtrekkverk vil fullføres i 2012. Vei- og jernbaneinvesteringer ligger langt bak skjema. Dette viser at det et stort behov for modernisering innen samferdselssektoren. Gjennom bruk av mer effektive løsninger som offentlig-privat samarbeid (OPS) vil vi klare å bygge en førsteklasses infrastruktur. Det er helt nødvendig når vi skal sikre trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft.Helse og omsorg

Samhandlingsreformen er et eksperiment som skaper usikkerhet blant pasienter og helsepersonell. Regjeringen gir kommunene 5,5 mrd kr med den ene hånden, men sender en like stor regning med den andre.

- Høyre vil heller ruste opp helsetjenesten med bedre tilbud og mer kompetanse, i stedet for å innføre kompliserte og byråkratiske finansieringsordninger, sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann.

Helsekøene har økt betydelig under regjeringen Stoltenberg, samtidig som private klinikker har ledig kapasitet. Høyre vil samarbeide mer med organisasjoner og private aktører for å gi pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter. Høyre vil også satse mer på kvalitet og pasientsikkerhet, slik at helsetjenesten blir bedre og tryggere.Kommunene

Budsjettet for kommunene er stramt, og det blir dermed viktig at kommunene får økte muligheter til å disponere egne midler. Høyre vil la kommunene beholde en større andel av egne inntekter, som selskapsskatten, samt føre en politikk der kommunene i større grad kan prioritere lokale behov. Høyre vil gi kommunene mer makt på bekostning av staten.Familie og kultur

Regjeringens budsjett fører til at flere private barnehager vil trues av nedleggelse, samtidig som flere barn vil ha behov for barnehageplass fordi regjeringen har fjernet kontantstøtten for 2-åringer.

Det er en klar forskjellsbehandling av de private og kommunale barnehagene. Halvparten av alle barn går i en privat barnehage, og forskjellsbehandlingen rammer barna, sier familiepolitisk talskvinne for Høyre Linda Hofstad Helleland. Høyre ønsker en likebehandling av private og kommunale barnehager, og en videreføring av kontantstøtten.Forsvar og utenriks

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2012 inneholder positive elementer, men skjuler en ubalanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurser. Det er positivt at regjeringen omsider leverer 283 millioner kroner til oppfølging av inneværende langtidsplan, men disse midlene, som vil komme i siste år av planperioden, skal dekke utgifter som har løpt fra dag én – 1.1.2009.

- Når regjeringen skriver at langtidsplanen ”ferdigfinansieres”, skjuler den at de økonomiske forutsetningene i planen ikke var bærekraftige i utgangspunktet, og at den løpende underdekningen av drift, øvelse og aktivitet har store konsekvenser for operativ evne, tilgjengelighet, og på mannskapenes motivasjon, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen.

Budsjettforslaget for 2012 viderefører kjente linjer fra den rødgrønne regjeringen, hvor betydelige norske utviklingsmidler spres på for mange land, tematiske områder og organisasjoner.

- Høyre ønsker en mer effektiv og målrettet norsk utviklingspolitikk, hvor innsatsen systematisk vris mot færre mottakerland og organisasjoner som vi vet leverer i tråd med norske prioriteringer. Dette er viktigere enn symbolske prosentmål, sier Peter Gitmark, Høyres utviklingspolitiske talsmann.

Høyre imøteser den lovede satsningen på demokrati og menneskerettigheter, som vi har etterspurt lenge. Likevel er det dessverre lite i budsjettforslaget som tyder på at man fra norsk side vil sette strengere krav til mottakerland på disse områdene.Arbeid og sosial

Under Regjeringen Stoltenberg har urovekkende mange unge og voksne blitt skjøvet ut av arbeidslivet og over i uføretrygd. Høyre vil sørge for at flere kommer i arbeid og færre på trygd. Det bør innføres en permanent ordning med arbeids- og utdanningsreiser, og det må satses mer på rehabilitering.Energi og miljø

Regjeringen prioriterer ikke det som skal skape fremtidig vekst og utvikling, sier Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling, og viser til at regjeringen kutter i forskning og bare foreslår en svak styrking av Petoro.

Regjeringen nedprioriterer det klassiske miljø- og naturvernet i statsbudsjettet for 2012, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup. Mens regjeringen øker bevilgningene til miljøadministrasjon, så kutter den samtidig betydelig i bevilgningene til både nytt skogvern og til oppryddingstiltak i grunn og sjøbunn som er forurenset av farlige miljøgifter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar