mandag 4. april 2011

Mer selvstyre i strandsonen!

Regjeringen vedtok 25. mars nye retningslinjer for strandsonen. Landet er nå delt inn i tre områder og det er en forbedring for vår region, særlig for Sunnhordland. Regjeringen foreslo som kjent å plassere oss i samme kategori som Oslofjorden, men det er vi mange som har jobbet hardt for å unngå. Men Haugesund, Karmøy og Tysvær er likevel havnet i en streng kategori. Regjeringen mener nemlig at presset på arealer her hos oss er så stort at lokale myndigheter ikke selv kan få ansvaret til å si ja og nei til hus, hytter, naust og reiselivsanlegg.
 
De rødgrønne foreslo først et dramatisk inngrep i muligheten til å bygge på egne eiendommer i strandsonen. Deretter modererte de seg nå. Men det er likevel strengere enn vi har hatt det før. Likevel prøver de å fremstå som at Vestlandet har vunnet en seier. Det er som om en dommer dømmer en uskyldig til fengsel i 21 år, og beklager sin feil i ankesaken med å redusere straffen til 15 år. Men vedkommende er fortsatt uskyldig. Slik vil Haugesund, Karmøy og Tysvær, samt mange andre kommuner føle det nå. Det er uansett blitt vanskeligere å få til noe i strandsonen under denne regjeringen, enn det var for noen uker siden. Det sier egentlig det meste. Reglene ble nemlig iverksatt umiddelbart.
 
Høyre har som kjent andre løsninger. Vi vil avskaffe fylkesmannens muligheter til innsigelser mot godkjente reguleringsplaner i kommunene. Vi ønsker i tillegg å styrke privat eiendomsrett og gjøre det noe enklere enn i dag, og strengt tatt før også, å bygge hus, hytter, naust og båtplasser. Ja endatil reiselivsanlegg og campingplasser.
 
I de nye retningslinjene som er iverksatt med umiddelbar virkning gjelder byggeforbudet i 100-metersonen generelt hos oss. Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt og unngås i sentrale områder i våre kommuner. I tillegg har Fylkesmannen styrket sin innsigelsesmulighet både på kommuneplaner, reguleringsplaner og særlig dispensasjoner.
 
Allerede godkjente tomter innenfor 100-metersonen kan trekkes tilbake i kommuneplaner om de strider mot dagens nye retningslinjer. Regjeringen skriver” Eldre planer som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves”. Tenk det! Har du pustet lettet ut og kommet gjennom nåløyet før forrige uke? Ingen grunn til å slappe av. Hvor blir det av forutsigbarheten for grunneiere og utbyggere? Dette står altså i retningslinjene for Haugesund, Karmøy og Tysvær og det synes Høyre og jeg er ille.
 
Andre krav som listes opp gir også grunn til redusert optimisme i forhold til hva mange av oss ønsket og håpet i høringsprosessen. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål. Dette gir svært store tolkningsmuligheter for Fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Nye bygninger bør dessuten trekkes så langt unna sjøen som mulig og eventuelle påbygg skal vende bort fra sjøen. Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. Kommunene våre instrueres til å ha en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende i områder med press. Fortetting må være godkjent i kommuneplan og reguleringsplan. Fra en bolig- eller hyttedrøm oppstår til du kan flytte inn kan det gå svært mange år. I beste fall.
 
Selv om de nye retningslinjene er noe forbedret enn regjeringens opprinnelige utkast, så er det dessverre langt igjen. Høyre ønsker mer makt til kommunene, mindre makt til Fylkesmannen og Miljøverndepartementet og vi ønsker en større mulighet for grunneiere og utbyggere til å leve ut sin drøm på egen eiendom. Det må en ny regjering til før vi får endret dette.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar